Back

ⓘ ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិក
                                               

អ៊ុងសានស៊ូជី

អ៊ុងសាន ស៊ូជី គឺជាអ្នកនយោបាយជនជាតិភូមា អ្នកការទូត អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកទទួលរង្វាន់ណូបែលសន្តិភាពឆ្នាំ១៩៩១។ លោកស្រីបានបម្រើការងារជាទីប្រឹក្សារដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសពីឆ្នាំ២០១៦ រហូតដល់ឆ្នាំ២០២១។ លោកស្រីត្រូវជាប្រធានគណបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីឆ្នាំ២០១១ មកម្លេះហើយថែមទាំងបានបម្រើការជាអង្គលេខាធិការរបស់បក្សពីឆ្នាំ១៩៨៨ ដល់ឆ្នាំ២០១១ ផងដែរ។ លោកស្រីស៊ូជីបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរឆាកនយោបាយប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាពីប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមរបបសឹកទៅជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនៅអំឡុងដើមទស្សវត្ត ២០១០។ ក្នុងថ្ងៃទី១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ លោកស្រីអ៊ុងសាន ស៊ូជីត្រូវបានក្រុមយោធាចាប់ ...

                                               

កតិកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិនៃអ៊ីនធឺណិតរបស់APC

កតិកាសញ្ញាស្តីអំពីសិទ្ធិនៃអ៊ីនធឺណិតរបស់​ APC អ៊ីនធឺណិតសម្រាប់យុត្តិធម៌សង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាព Internet for Social Justice and Sustainable Development

ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិក
                                     

ⓘ ប្រទេសនៅអាហ្វ្រិក

អត្ថបទនេះគឺជា បញ្ជីរដ្ឋអធិបតេយ្យ និងរដ្ឋអនិស្សរភាពនៅទ្វីបអាហ្រ្វិក ។ រដ្ឋអធិបតេយ្យចំនួន ៥៦ គឺមានវត្តមាននៅលើទ្វីបអាហ្រ្វិកសព្វថ្ងៃ - បូករួមទាំងរដ្ឋអនិស្សរភាពចំនួនពីរ ទឹកដីបរទេសនៅលើទ្វីប និងអនុជាតិតំបន់ចំនួនប្រាំបួនរបស់រដ្ឋអធិបតេយ្យបរទេស។

ម៉ាល់តា និងទឹកដីមួយចំនួនទៀតរបស់បារាំង អ៊ីតាលី ព័រទុយកាល់ និងអេស្ប៉ាញគឺមានទីតាំងស្ថិតនៅលើផ្លាកទ្វីបអាហ្រ្វិកដោយតំបន់ខ្លះមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រស្ថិតនៅជិតទ្វីបអាហ្រ្វិកច្រើនជាងអឺរ៉ុបទៅទៀតប៉ុន្តែយោងតាមសន្និបាត អ.ស.ប តំបន់ទាំងនោះគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អឺរ៉ុបនិងស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប។ ប្រទេសអេស៊ីបគឺជាប្រទេសនៅតំបន់អាហ្រ្វិកទោះបីជាទឹកដីមួយផ្នែកដែលមានឈ្មោះថាឧបទ្វីបស៊ីណៃស្ថិតក្នុងទ្វីបអាស៊ីក្តី។

                                     

1. រដ្ឋអធិបតេយ្យ

រដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ

រដ្ឋប្រទេសអាហ្រ្វិកចំនួនសរុប ៥៤ នៅក្នុងបញ្ជីខាងក្រោមនេះគឺសុទ្ធតែជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ ហើយនិងសហភាពអាហ្វ្រិក។

រដ្ឋដែលមានការទទួសស្គាល់ខ្លះៗ ឬគ្មានការទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិ

រដ្ឋទាំងពីរខាងក្រោមនេះបានប្រកាសខ្លួនថាជារដ្ឋអធិបតេយ្យនិងមានទឹកដីគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែមិនសូវទទួលបានការទទួលស្គាល់ឬគ្មានការទទួលស្គាល់ពីរដ្ឋដទៃឡើយ។ រដ្ឋទាំងពីរខាងក្រោមនេះក៏មិនមែនជារដ្ឋសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិនោះដែរតែសូមសម្គាល់ថា សាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យអារ៉ាប់សារ៉ាវីគឺជាសមាជិកនៃសហភាពអាហ្វ្រិក។

                                     
  • អ ហ វ រ ក គ ជ ទ វ ប ធ ជ ងគ ទ ន ផ នដ ន ង ម ន ប រជ ជន ច រ នជ ងគ ទ ដ បន ទ ប ព ទ វ បអ ស ទ វ ប អ ហ វ រ ក ម ន ផ ទ ក រឡ ប រហ ល ល ន គ ឡ ម ត រក រ
  • ម យទ តគ ប រទ ស អ ហ ស ប, អ ហ ស បម នទ កដ ត ចម យ ន អ ស ដ លម នឈ ម ថ ឧបទ វ បស ណ ក ប ន ត មន ស សទ ទ ត ងច ត ទ កអ ហ ស បជ ប រទ ស ន ទ វ ប អ ហ រ វ ក
  • ជ ប រទ ស ម យ ន អ ហ វ រ ក ខ ងជ ង ន ង អ ស ខ ងល ច ក ន ង ទ ន នន យ ន យ ង បង ហ ញ ត ផ ទ ដ ន ង ប រជ ជន ន អ ស ត ប ណ ណ រ ស ស ត រ វ ប ន សន មត ថ ជ ប រទ ស ម យ ន អ ស ខ ងជ ង
  • ជ ម យទ ងដ គ ក ន ង ប រទ ស ន ង ស ថ រភ ពនយ ប យ មកជ ម យជ ន ញថ ម ន ង ទ ផ ស រស រ ប រទ ស អ ហ ស ប ហ ដ ស ធ រណរដ ឋអ រ ប ន ប រទ ស អ ហ ស ប ន ទ វ ប អ ហ វ រ ក ខ ងជ ង ន ភ ស អ រ ប គ សរស រ
  • ន គ ជ បញ ជ ប រទ ស ត មច ន នន ក រផល តម ស ក ន ងឆ ន ជ ច រ នឆ ន ម នឆ ន ន ប រទ ស អ ហ វ រ ក ខ ងត ប ងជ ប រទ ស ដ លផល ត ម ស ច រ នប ផ ត
  • ហ វ ល ព ន ន ង អ ហ វ រ ក ដ ច ន ភ ស របស អ ណ ចក រន ប នជ ភ ស អ ស ប ញ ន ព ល អ ណ ន កគមរបស អ ណ ចក រអ ស ប ញ យកឯករ ជ យ ន សតវត សរ ទ ប រទ ស ថ ម ដ លគ បង ក ត
  • រ មម ន ម លន ធ រ ប យវត ថ អ ហ វ រ ក African Monetary Fund ក រ យ ល យធ ន ប រទ ស ក ម រ ន ម លន ធ ន គ បណ ត ប រទ ស ន អ ហ រ វ ក ន ង មជ ឈ មប ព ម នត រ វក រព ងល
  • al - Fidirālīyah គ ជ ប រទ ស ម យដ លត ងន ក ន ង ស ន ង អ ហ វ រ ក Horn of Africa ម នព រ ដ នខ ងល ចជ ប ន ង ប រទ ស អ ត យ ព ខ ងព យព យជ ប ន ង ប រទ ស ជ ប ទ
  • ន អ ម រ ក ខ ងត ប ង អ ស ន ង អ ហ វ រ ក ឥណ ឌ ជ ប រទ ស ដ ល ម ន កងទ ព ច រ ន ជ ង គ ទ ន ល ព ភពល ក បន ទ ប ព ប រទ ស ច ន ន ង សហរដ ឋ អ ម រ ក ដ ល រ មម ន ទ ង
  • អ ស អ ហ វ រ ក អ ម រ ក អ ស អ ន Countries គណ កម មក រអ រ ប ដកស រង ន ថ ង 2008 - 06 - 13 អ ម ន ត រ វ ប ន សន មត ថ ជ ប រទ ស

Users also searched:

...
...
...