Back

ⓘ អាហ្វកានីស្ថាន
                                               

ប្រវត្តិហ្វេសប៊ុក

ហ្វេសប៊ុក ត្រូបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី៤ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០០៤ដោយលោក ម៉ាកហ្សុកឃឺបឺកនិងមិត្តភក្តិរបស់លោក អាដាមឌីអែងជីឡូ និង ខលធីចដែលជាមិត្តភក្តិដ៏ល្អបំផុតរបស់លោក។ ដើម្បីបំពេញនូវអ្វីទាំងអស់នេះ លោក ម៉ាកហ្សុកឃឺបឺកបានព្យាយាមធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីការពារប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់ ហាវីតនិងធ្វើការCopyរាល់អាសយដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួន ដូចជាដូចជាលេខរៀងរបស់រូបភាពជាដើម។ ហារីតនៅពេលនោះមិនទាន់មានសិស្សនៅឡើយ។ទំព័រមុខនៃវ៉ែបសាយ ហ្វេសប៊ុកបានទាក់ទាញអ្នកទស្សនាបានចំនួន 450នាក់ ហើយនឹងមានរូបភាពចំនួន ២២០០០រូបភាពដែលវាជាលើកទី១ នៃការបើកអោយដំណើរការរយះពេលបួនម៉ោងប៉ុណ្ណោះ។ គេហះទំព័រនេះត្រូវបានមានការរីកចំរើននយ៉ាងឆាប់រហ័ស នៅក្នុងចំនោមគេហះទំព័របី ...

អាហ្វកានីស្ថាន
                                     

ⓘ អាហ្វកានីស្ថាន

សាធារណរដ្ឋឥស្លាមអាហ្វហ្គានីស្ថាន ​ គឺជាប្រទេស នៅទ្វីបអាស៊ីកណ្ដាល ដែលជាប់ ប្រទេសប៉ាគីស្ថាន ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ប្រទេសតួកមេនីស្ថាន ប្រទេសអ៊ូសបេគីស្ថាន ប្រទេសតាជីគីស្ថាន និង សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ។

                                     

1. ប្រវត្តិ

ប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មី ៗ របស់ប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថាន កើតឡើង ដោយសារសង្គ្រាម និង ការរំជើបរំជួលផ្ទៃក្នុង ។ សហភាពសូវៀត បានចូលមក ឈ្លានពាននៅ ឆ្នាំ១៩៧៩ ប៉ុន្តែ កម្លាំងដែលមក ឈ្លានពានត្រូវដក ចេញ ទៅវិញនៅ រយៈពេល ១០ឆ្នាំ ក្រោយមក ដោយសារ កម្លាំងតស៊ូប្រឆាំង នឹងរបបកុំមុយនីស របស់អាហ្វហ្កានីស្ថាន ។ របប កុំមុយនីស នៅក្នុង ទីក្រុងកាបូល បានរលំរលាយ ទាំងស្រុង នៅ ឆ្នាំ១៩៩២ ។

ការតស៊ូប្រឆាំងបានផ្ទុះ ឡើងជាបន្តបន្ទាប់ក្នុង ចំណោមចលនាតស៊ូ របស់អាហ្វហ្កានីស្ថានផ្សេងៗ គ្នា បានជួយដល់ ពួកតាលីបង់ ជាចលនាបណ្ដាញគាំទ្រប៉ាគីស្ថានមួយ ដែលបានតស៊ូដើម្បីបញ្ចប់ពួកជ្រុលនិយម និងសង្គ្រាមក្នុងស្រុក ដែលបានបង្រួបបង្រួមប្រទេស ជាយថាហេតុ។ ពួកតាលីបង់បានឈ្លានរឹបអូសយកទីក្រុងកាបុលបាននៅឆ្នាំ១៩៩៦ និងអាចចាប់យកប្រទេសជាច្រើនដែលនៅក្រៅជម្រកសុវត្ថិភាពនៃពួកសម្ព័ន្ធមិត្តខាងជើងបានជាដំបូងនៅភូមិភាគឦសាន។ យោងទៅតាមការវាយប្រហារដោយភារវកម្មកាលពីថ្ងៃទី ១១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០១ ទាហានសហរដ្ឋអាមេរិក និង ទាហានសម្ព័ន្ធមិត្ត រួមទាំងទាហានសម្ព័ន្ធមិត្តខាងជើងបានផ្ដួលរំលំពួកតាលីបង់ដែលផ្ដល់ជម្រកដល់អូសាម៉ា ប៊ីនឡាឌែន។ នៅចុងឆ្នាំ២០០១ កិច្ចប្រជុំមួយនៅទីក្រុងប៊ុន ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ បានបង្កើតនូវបែបបទមួយសម្រាប់ការស្ថាបនានយោបាយឡើងវិញ ដែលផ្ដល់លទ្ធផលចុងក្រោយនៅក្នុងការស្ថាបនារដ្ឋធម្មនុញ្ញ និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីនៅឆ្នាំ២០០៤។ នៅថ្ងៃទី ០៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៤ ហាមីដ កាហ្សៃ បានក្លាយជាប្រធានាធិបតីដែលឆ្លងកាត់ការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដំបូងបំផុតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្កានីស្ថាន។

                                     

2. និរុត្តសាស្ត្រ

អាហ្វហ្គានីស្ថាន រួមភាគ अश्वक អស្វក និងस्थानស្ថាន ជាភាសាសំស្ក្រឹត។ अश्वक អស្វក ផ្លាស់ប្តូរជា आश्विन អស្វិន៖ អ្នក​ជិះ​សេះ។ ជាភាសាខ្មែរសុទ្ធ នាមនៃប្រទេសនេះក្លាយជា "អស្វិនស្ថាន" ។

                                     
 • ន ក ប រទ សត ជ គ ស ថ ន ម នព រ ប រទល ជ ប ន ង អ ហ វ ក ន ស ថ ន ន ទ សខ ងត ប ង ខ ងល ចជ ប ន ងអ សប គ ស ថ ន ខ ងជ ងជ ប ន ងក គ ស ថ ន ន ងន ទ សខ ងក តជ ប ន ងប
 • Armenia ន អ ម ន ទ ទ សហភ ពសប ប រសធម ទ ភ ន ក ង រសហរដ ឋអ ម រ កស រ ប ក រអភ វឌ ឍន អន តរជ ត ន ងស កលវ ទ យ ល យ ក ល ហ វ ញ កម មវ ធ ផ ន កបន ថ មន
 • អ ល ក ល ហ វ ជ ប រធ ន សហព ន ធក ឡ ប ល ទ ត អ ស ត រ វប នបង ក តឡ ងន ថ ង ទ ខ ឧសភ ឆ ន ប រទ សសម ជ កស ថ បន កន AFC ម នដ ចជ អ ហ វ ក ន ស ថ ន ភ ម ម យ ន ម
 • ក ហ ស ក ស ថ ន អ ប គ ស ថ ន គ ហ គ ស ថ ន ត ជ គ ស ថ ន ត រម ន ស ថ ន អ ហ ស ប អ ហ វ ហ ក ន ស ថ ន អ រ ង អ រ ប ស អ ឌ ត អ ម ង យ ម ន អ រ ប រ ម ក ត ប រ ន គ យវ ត អ រ ក
 • អង ហ គ ឡ AL អ ល ប ន AM អ ម ន AN ន ហ ស ឡង អង ត ឡ ស AO អង ហ គ ឡ AQ អង ត ក ទ ក AR អ ជ នទ ណ AS អ ម រ កស ម វ AT អ ទ រ ស AU អ ស រ ត ល AW អ រ ប AZ អ ហ ស រប ហ សង
 • ឆ ន រ សម ទ រ ក សព យ ន ជ ប ទ ន ង ប រទ ស អ ហ ស ប ហ សង អ រ ង ក ហ ស ក ស ថ ន រ ស ស ន ង ត ម ន ន ស ថ ន សម ទ រ ក សព យ ន
 • អ ហ វ ហ ក ន ស ថ ន ន ង អ រ ង ខ ងក ត ជ ប ជ ម យ ប រទ ស ឥណ ឌ ន ង ភ គ ឦស ន ជ ប ជ ម យ ស ធ រណរដ ឋ ប រជ ម ន ត ច ន ប រទ ស ត ជ គ ស ថ ន
 • ហ គ ហ ស រ អ ប គ ស ថ ន AH64 ប រវ ង គ.ម ព ប រណ ល រ ស ស ទ ប ត រ ប វឡ វស គ ក ហ ស ក ស ថ ន AH65 ប រវ ង គ.ម ព ក ស ច ន ទ ទ រម អ ប គ ស ថ ន AH66
 • ប ន អន ញ ញ ត អ យប រទ សក រ មអត ត សហភ ពស វ តទ ង ក ហ ស ក ស ថ ន គ ហ គ ស ថ ន អ ប គ ស ថ ន ត រម ន ស ថ ន ន ង ត ជ គ ស ថ ន ច លរ ម ទ ជ ម នក រជ ទ ស ព បណ ដ ប រទ សម យច ន ន ក ដ យ
 • វ បត ត ក រ ងប រឡ ងឆ ន សង គ រ មវ តណ ម - សង គ រ មស វ តន អ ហ វ ហ ក ន ស ថ ន - ន ង ជ ព ស ស វ បត ត ម ស សគ ប ឆ ន
 • ចក រភពអ រ ប ប ន ពង រ ក ទ កដ របស ខ ល ន រហ ត ទ ដល អ ហ វ ហ ក ន ស ថ ន ន ទ ស ខ ងក ត ន ង អ ស ប ញ ន ទ ស ខ ងល ច ដ នដ ទ ងអស ន ឆ ន រ ប

Users also searched:

...
...
...