Back

ⓘ កាសាក់ស្ថាន
កាសាក់ស្ថាន
                                     

ⓘ កាសាក់ស្ថាន

ប្រទេស កាហ្សាក់ស្ថានមានឈ្មោះជាផ្លូវការថា" សាធារណៈរដ្ឋកាហ្សាក់ស្ថាន មានរដ្ឋធានីឈ្មោះថា អាស្តាណា មានប្រជាជនចំនួន១៦លាន់នាក់ មានផ្ទៃក្រឡាចំនួន ២.៧២៤.៩០០ គីឡូម៉ែត្រការ៉េជាប្រទេសធំលំដាប់ទី៩

                                     

1. ប្រវត្តិ

នៅសតវត្សទី១៣ ជនជាតិកាហ្សាក់ជាម្ចាស់ស្រុក ដែលជនជាតិកើតឡើងដោយសារការរួមបញ្ចូលក្នានៃជនជាតិទួរគី និងពួកកុលសម្ព័ន្ធជនជាតិម៉ុងកូល ដែលកម្រនឹងរួមគ្នាជាជាតិសាសន៍តែមួយ បានផ្លាស់ទីលំនៅមករស់នៅលើតំបន់ប្រទេសនេះ។ ទឹកដីនេះត្រូវបានប្រទេសរុស្ស៊ីវាយយកនៅសតវត្សទី១៨ ហើយប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានក៏ក្លាយជាសហភាពសូវៀតនៅឆ្នាំ ១៩៣៦។ ក្នុងកំឡុង កម្មវិធីកសិកម្មកោះវីជីន នាទសវត្សឆ្នាំ១៩៥០ និង ១៩៦០ ពលរដ្ឋសូវៀតត្រូវបានជម្រុញក្នុងការដាំដុះនៅវាលស្មៅខាងជើងប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថាន។ ការហូរចូលនៃពួកជនបរទេសភាគច្រើនជាជនជាតិរុស្ស៊ី ប៉ុន្តែមានខ្លះទៀតមកពីប្រទេសផ្សេងៗផងដែរ បានធ្វើឲ្យរបាយប្រជាជនមានការផ្លាស់ប្ដូរ ហើយបានក៏បានធ្វើចំនួនប្រជាជនដែលមិនមែនជាជនជាតិកាហ្សាក់មានការកើនឡើងផងដែរ។ ឯករាជ្យនៅឆ្នាំ១៩៩១ កើតមានឡើងដោយសារអ្នកចំណូលថ្មីដ៏ច្រើនលើសលប់ទាំងនោះបានធ្វើការចាកចេញទៅប្រទេសរបស់ពួកគេវិញ។ បញ្ហាថ្មីដែលចោទឡើងរួមមាន៖

 • ការអភិវឌ្ឍអត្តសញ្ញាជាតិដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាមួយ
 • ពង្រីកការអភិវឌ្ឍនៃធនធានថាមពលដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេស ហើយនាំចេញធនធានទាំងនោះទៅក្នុងទីផ្សារពិភពលោក
 • សម្រេចឲ្យបាននូវវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចទទួលយកបាន ដែលមានដូចជា ការនាំប្រេង ហ្គាស ចេញទៅខាងក្រៅប្រទេស ការរុករកមណ្ឌលរ៉ែ និងពង្រឹងទំនាក់ទំនាក់ជាមួយប្រទេសជិតខាង ហើយប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀត។
                                     

2. ភូមិសាស្ត្រ

ទីតាំងភូមិសាស្ត្រ

ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានស្ថិតនៅក្នុងអាស៊ីកណ្ដាល ហើយស្ថិតនៅខាងជើងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ ទឹកដីមួយផ្នែកតូចនៅខាងលិចទន្លេអ៊ូរាល់ គឺស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុប។

កូអរដោនេភូមិសាស្ត្រ

ប្រទេសនេះស្ថិតចន្លោះខ្សែស្របទី៤៨ នៃរយៈទទឹងខាងជើង និងខ្សែបណ្ដោយទី៦៨នៃរយៈបណ្ដោយខាងកើត។

ផ្ទៃដី

ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានមានផ្ទៃដីសរុប២ ៧១៧ ៣០០ គីឡូម៉ែតទ្វេគុណតូចជារដ្ឋតិចសាសចំនួន៤ ហើយចែកជាដែនគោកចំនួន ២ ៦៦៩ ៨០០ គីឡូម៉ែតទ្វេគុណ និងដែនទឹកចំនួន ៤៧ ៥០០ គីឡូម៉ែតទ្វេគុណ។ ព្រំប្រទល់របស់ប្រទេសមានប្រវែងសរុប១២ ០១២គីឡូម៉ែត ដែលជាប់នឹងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនប្រវែង១ ៥៣៣គីឡូម៉ែត ជាប់សាធារណរដ្ឋគីរ៍ហ្គីហ្ស៍ស្ថានប្រវែង១ ០៥១គីឡូម៉ែត ជាប់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីប្រវែង៦ ៨៤៦គីឡូម៉ែត ជាប់តូមិននីស្ថានប្រវែង៣៧៩គីឡូម៉ែត និងជាប់សាធារណរដ្ឋអ៊ុយប៊ែគីស្ថានប្រវែង២ ២០៣គីឡូម៉ែត។ ប្រទេសនេះគ្មានព្រំប្រទល់ឆ្នេរសមុទ្រទេ តែគួរកត់សម្គាល់ផងដែរថា ប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានក៏ជាប់នឹងសមុទ្រ​អារ៉ាល់ផងដែរ តែឥឡូវត្រូវបានគេបញ្ចូលជាដែនទឹកពីរ គឺសមុទ្រ​អារ៉ាល់ប្រវែង១ ០៧០គីឡូម៉ែត និងសមុទ្រ​កាសព្យែនប្រវែង១ ៨៩៤គីឡូម៉ែត។

                                     
 • ច ណ កឯប រទ សដ លឆ លងទ វ បគ ម នរ ប បញ ច លឡ យ ដ ចជ អ ស ប សង ចចជ ក ស ក ស ថ ន រ ស ស ន ងត កគ ប រទ សស ប អ ម ន ន ងអ ស រ អ លគ ត រ វជ សម ជ កយ ហ វ
 • ន ក ប រទ សត ជ គ ស ថ ន ម នព រ ប រទល ជ ប ន ង អ ហ វ ក ន ស ថ ន ន ទ សខ ងត ប ង ខ ងល ចជ ប ន ងអ សប គ ស ថ ន ខ ងជ ងជ ប ន ងក គ ស ថ ន ន ងន ទ សខ ងក តជ ប ន ងប
 • ច ណ កឯក រ មប រ ក ស អ រ បវ ញគ ម នរដ ឋសម ជ កច ន ន ដ យដកច ញន វប រទ សប ឡ រ ស ក ស ក ស ថ ន ន ងប រ វ ទ កង រដ ឋច ន ន គ ម នធ ន ន ទ វ បអ រ ប ហ យ គ តត រ មឆ ន
 • ក ស ក ស ថ ន - ខ ង ស រ ន - ច ន វ ន - ក វ ច ន ដ - ថ ង ខ ន - ហ ក ឡង ឌ - ស ម ក
 • ក ប ន ត ប រទ សកម ព ជ ក ព ង ស ថ ន ន ក ន ងអ ណ ន គមន ន យមប រ ង ន ងម យ ងដ យស រគ រ ស រម នភ ពក រ ក រល កម នប នស ក ស រ នស ត រប នច រ នទ ក រ មមកល កក ប នប បង ក ស ក ស
 • ត ប ងន ងកណ ត ល ម ន សសស អ ស ប សង អ ស ប សង សសស ចចជ ចចជ ន ងសសស ក ស ក ក ស ក ស ថ ន ប រហ ល ន ផ ទ ដ សសសស រ ស ស ជ ត បន ទ ន បដ ធ រ មជ ម យន ងត ប
 • ដ លបង ក តប នជ ព យ ង ដដព សដ ឋ ន ឬសគល អក សរស ល ប មន តអ គមន ខ ម រ ដ ចជ ស ក យ ន ត ដ លម នប រភពមកត ងព សម យចក រភពខ ម រ មកម ល ព រ ខ នរ ជ យ គ ជ ដ វដ ព ស ដ ឋ
 • ច ល ក ន ង អ ណ ព យ ប ល ប រ ងស ស ន ឥណ ឌ ច ន ក រ យ បន ត ច មក ត បន ច ប ស ក ន ង វ ងច ន ទន ក ត រ វ ប ន រ ប បញ ច ល ក ន ង អ ណ ព យ ប ល ប រ ងស ស ដ រ
 • ស ក ថ ន ក ទ ន ស ង ហប រ ស រ : ឥស សរ យយសល ដ ប អ លហ វ ឡ ផ វ ស ថ ន ក មហ ស រ វឌ ឍន ហ វ ល ព ន : រ ជន ឥស សរ យយសល ដ ប ស ក ទ ណ ហ វ ល ព ន
 • discipline ន ក ន ងគ រ ស ថ ន ស កលវ ទ យ ល យ ក ន ងន ស ន ដ ន ប រវត ត វ ទ ដ លត វ រ វប នគ ន យមអ ន ជ ងគ គ ស ន ដ របស ល ក ម ក ឡ Macaulay ន ងល ក ក ល ល Carlyle
 • ដ យ អច តន ដ យ ព រ ត ត ក រណ ផ ស ងៗ ន ង ដ យ ច តន ដ យ ម ន អ នក ប ផ ល ញ ប ប ទ ច ល ម ន ឲ យ ម ន ត ម ល ក ស ស ត រ ច រ យ ក ង វ ន ស ក ន គ រប ទម រង ន ស ល ប ខ ម រ
 • ដ លត រ វប នយកមកប រត ស ឋ ស ថ ន ន ប រ ស ទស រ ស ខរ ស វរ ន គ ជ ប ណ កល ង គ ដ លត រ វប នយកមកព ល ង គប រ ន វត តភ ចម ប ស ក ប រទ សឡ វ គ ត រ វប នយកមកទ កន ប រ ស ទព រ វ ហ រ

Users also searched:

...
...
...