Back

ⓘ ទន្លេយ៉ាលូ
ទន្លេយ៉ាលូ
                                     

ⓘ ទន្លេយ៉ាលូ

ទន្លេយ៉ាលូ ឬ ទន្លេអាមណុក ជាទន្លេមួយស្ថិតនៅព្រំដែនប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងត្បូង។ ឈ្មោះនេះក្លាយមកពីពាក្យម៉ាន់ជូ មានន័យថា ព្រំដែនរវាងតំបន់២ ។ ទន្លេនេះមានប្រភពពីភ្នំបាអែកឌុ និងហូរចូលទៅក្នុងសមុទ្រលឿង។ ទន្លេនេះមានប្រវែង៧៩០គ.ម ទទឹងអតិបរមា៥គ.ម និង ជំរៅមិនលើស៣ម៉ែត។ ទន្លេនេះផ្ដល់នូវការផលិតថាមពលវារីអគ្គីសនី ការដឹកជញ្ជូនឈើហ៊ុប និង ត្រី។

                                     
 • ម ន ង រ ស ស គ.ម ព រ ដ នទ ងន ដ មឡ យត រ វប នក នត ដ យ ទន ល ធម មជ ត គ ទន ល យ ល ន ង ទន ល ទ ម ន ដ យយ ងត មន យមន យន ឧបទ វ បក រ ទ ងម ល
 • ឆកសម ទ រក រ ខណ ឌច កព សម ទ រប ហ ដ យឧបទ វ បល វត ងដ លម នក រ ងត ល នន ច ងខ ង ត ប ងប ផ ត ទន ល យ ល ដ លជ ព រ ដ នរវ ងច នន ងក រ ខ ងជ ងហ រច លទ ក ន ងឆកសម ទ រន
 • ព កគ ម នប រព ណ រស ន ក ន ងផ ទ វ ងៗ ក ន ងភ ម ព រ ភ ន ត មដងទន ល រ ច ង Rajang River ន ង ទន ល ល ប Lupar River ក លសម ព ន ឋប ដ យ ស Bidayuhs ដ លម នគ ន ដល ទ ម នន ក
 • ន ងប រ ស ល ទន ល យ ងស ម នប រវ ង គ.ម ន ប រទ សច ន ម គង គជ ទន ល ដ ស ខ ន ម យ ម នប រវ ង គ.ម ជ ទន ល វ ងជ ងគ ន អ ស អ គ ន យ ន ងជ ទន ល វ ងទ ន ល ព ភពល ក
 • ផ ស រល មឈ ងហ ក ផ ស រ ល ប រ ផ ស រទ ន បវ តណ ម ផ ស រសឡ ផ ស ររ ករ យ ផ ស រសហគមន ប រ ក ឡ ផ ស រស មគ គ ផ ស រស មគ គ ថ ម ផ ស រស រ ន - យ ន ន ផ ស រស នជ ផ ល ហ ស
 • ន ទ ងទ ត ន ត មជ តឆ ន រសម ទ រ ន ត បន ដ លទ កស បន ងទ កប រ ជ បគ ន ន ងន ត ម ទន ល ដ ចន ឯឈ ងសម ទ រប ងហ គ ល Bay of Bengal ន ង ត បន អ ស អ គ ន យ
 • Bình Thuận平顺 ខ ងក ត ទល សម ទ រ ច ន ខ ងល ច ទល ន ង ទន ល ស ល អ ង ប រទ ស ភ ម សព វថ ង ន ង ខ ងត ប ង ទល ន ង ឈ ង សម ទ រ ស ម  
 • ហ គ យ យ ណ Guyana វ ហ ក ដ ចជ ដ បន ព ដ លប នប កច ញព គ ន វ ស ព ស Vespucci ប នបរកប លឆ ព ទ ភ គខ ងត ប ងដ ម ប ស វ ងរកភ ន ន ទន ល អ ម ហ ស ន Amazon
 • ក រប នប ងដ ប ងៗរបស ប រ ងបង ក តដ នអ ណ ន គមន ឆ ន ន សន ត ល អ ស ផ ហ រង អ កគ - នស យ ល ល ន ងន ប រ ស ល ន ឆ ន ន ឯរ វដ ច ន ណ ឌ ប រ ងអង ត កទ ក
 • ឥទ ធ ពលល កខ ងល ចប នច ប ផ ដ មច លន សតវត សទ ជ ម យក រមកដល ន ព កព រទ យហ គ ល ន ងអ ស ប ញន ម ល ល គ ន ងហ វ ល ព ន ក រ យមកទ តព កហ ល លង ប នបង ក តឥណ ឌ ខ ងក តហ ល លង ព កប រ ងសហភ ពឥណ ឌ ច ន
 • កដ លអ ចប រ ប រ ស ឡ ងវ ញប ន ទន ល ច ន នប នន ត បន ស ប រ គ ទន ល អ ប យ ន ស យ ល ណ ន ងអ ម រគ ស ទ ធត ស ថ តន ក ន ងច ណ ម ទន ល ដ វ ងជ ងគ ប ផ តន ល ភពផ នដ
 • ព កគ ច ន យ យ ភ ស មន ជ ភ ស អ ស ត រ ស យ គ ន ងម នដ មក ណ តរ មជ ម យ ប រជ ជនន យ គ ន ប រទ សថ ព កគ មកព ម ន ម ឡ ឡ ប ល ស ន ទ វ រវត ត

Users also searched:

...
...
...