Back

ⓘ ប្រទេសថៃ
                                               

ប៉ាណរវដ្ឋ កិតតិករចម្រើន

ប៉ាណរវដ្ឋ កិតតិករចម្រើន មាន​ឈ្មោះ​ក្រៅ​ថា ប៊ីក សមាជិក​វង់​តន្ត្រី ឌីធូប៊ី មាន​រហស្សនាម​ពីទស្សនិកជន​ថា ឈិនចាំង ព្រោះ​មាន​ចិញ្ចើម​ក្រាស់​ដូច​តួ​ការទូនឈិនចាំង

                                               

ប្រកែកនយោបាយថៃ ស.ក.២០១០

ប្រកែកនយោបាយថៃ ស.ក.២០១០ គឺជាប្រកែកនៅប្រទេសថៃ ប្រចាំងរដ្ឋភិបាលរបស់ លោកអភិសិទ្ធិ វេជ្ជាជីវៈ ។ បញ្ហានេះ នៅក្នុង វិបតិ្តនយោបាយថៃ ដែលនៅ ខែ​មីនា និង ខែមេសា ឆ្នាំ២០១០ បានកលកាយជាខ្លាំងក្លា ។ ប្រជាជនថៃខឹង ជាមួយរដ្ឋភិបាលរបស់ លោកអភិសិទ្ធិ វេជ្ជាជីវៈ តាំងពីឆ្នាំ២០០៩ ។ ពេលខ្លះ មានសម្លុត រដ្ឋប្រងារនៃទាហាន ។​នៅខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១០ លោកអភិសិទ្ធិ ធ្វើឲ្យតឺងសន្តិសុខ នៅពេល មានវាទប្បដិវាទ ជាមួយ តុលារជាន់ខ្ពស់ថៃ ។ នៅពេល តុលារជាន់ខ្ពស់បានគ្រប់គ្រង់ នៅថ្ញៃទី២៦ ខែកុម្ភះ ហើយ នៅពេលនោះ អត់មាន ប្រកែកច្រើន ប៉ុន្តែ ក្រុងហៅ ជួរមិខជាតិចូលរួមនៃប្រជាធិបតេយ្យ ប្រធាំងអំណាចផ្តាច់ការ បាន ផ្សាយថា មានប្រកែក នៅ ថ្ញៃទី១៤ ខែ​មីនា ឆ្នា ...

                                               

ប្រាសាទបានភ្លួង

រូបភាពតូច ប្រាសាទបានភ្លួនមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងស្ថិតនៅភូមិបានភ្លូង ស្រុកប្រាសាទ ខេត្តសុរិន្ទ ចម្ងាយពីព្រំដែនខ្មែរច្រកអូស្មាច់៣៥គម។ ប្រាសាទនេះសាងនៅរវាងសតវត្សរ៍ទី១១-១២ និងធ្លាប់ជួសជុលតាមបែបអាណាស្ទីឡូស្សីស នៅឆ្នាំ១៩៧២ដោយលោក Vance R. Childress។ នៅលើផ្ដែរនៃទិសខាងកើត និងខាងត្បូងផ្នែកកណ្ដាលមានបង្ហាញចម្លាក់ព្រះឥន្ទជិះដំរី ដែលអាចបញ្ជាក់ថាប្រាសាទនេះសាងឡើងដើម្បីឧទ្ទិសដល់ព្រះឥន្ទ?។ ម្យ៉ាងទៀត រហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនៅមានទំនៀមរៀបពិធីទាក់ទងនឹងរឿងស្ដេចដំរីស និងនាងសក់ក្រអូប នាខែចែត្ររៀងរាល់ឆ្នាំ។ រឿងទាក់ទងនឹងនាងសក់ក្រអូប និងស្ដេចដំរីសមានប្រជាប្រិយណាស់នៅម្ដុំប្រាសាទនេះ ក៏ដូចជាខេត្តសុរិន្ទទាំងមូល។ រឿងព្រេងនេះមិនល្ប ...

                                               

ភ្លេងជាតិថៃ

"ផ្លេងឆាត" ជាចម្រៀង​ជាតិរបស់ព្រះរាជាណាចក្រថៃ ។​ បទភ្លេងត្រូវ​បាននិពន្ធដោយ ភីធ័រ ហ្វៃថ៍ ដែល​​ជា​កូន​ប្រុស​​របស់​​លោក ចេកុប ហ្វៃថ៍ ។ លោក​ ចេកុប ហ្វៃថ៍ ​​ជា​ជនជាតិ​អាល្លឺម៉ង់ដ៍​ម្នាក់ ​ដែល​បាន​ធ្វើ​អន្តោប្រវេសន៍​ទៅ​នៅ​ប្រទេស​ថៃ និង​​ ជា​​ទីប្រឹក្សា​តន្ត្រី​ហ្លួង ។ លោក​ ភីធ័រ ហ្វៃថ៍ មាន​ឈ្មោះ​ជា​ភាសា​ថៃ​ថា Piti Wathayakon ឬ បិតិ វាទ្យករ ហើយ​លោក​ក៏​មាន​គោរម្យងារថា Phra Chen Duriyang ឬ ព្រះ​ចេន្តុរិយាង្គ ។ លោក​ ភីធ័រ កើត​នៅ​ឆ្នាំ ១៨៨៣ និង ស្លាប់​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៦៨ ។ បទ​ចម្រៀង​ត្រូវបាននិពន្ធ​នៅ​ឆ្នាំ 1939 ដោយ ហ្លួងសារានុប្រព័ន្ធ ​។ ភ្លេង​ជាតិ​ត្រូវ​បាន​និពន្ធ​​ក្រោយ​រដ្ឋប្រហារ​ឆ្នាំ ១៩៣២ ចំនួន​ពីរ​បី​ ...

                                     

ⓘ ប្រទេសថៃ

 • ប រទ ស ថ ម នឈ ម ជ ផ ល វក រថ ព រ រ ជ ណ ចក រ ថ ថ ราชอาณาจ กรไทย ជ ប រទ ស ដ លត ងន ក ន ងឧបទ វ បឥណ ឌ ច ន ន ភ ម ភ គអ ស អ គ ន យ ម នព រ ដ នខ ងក តជ ប ន ងប រទ សឡ វ
 • ក ប ន ត ប រទ ស ថ ន ត ជ រដ ឋក ន ងអ ស អ គ ន យ ត ម យគត ប នរ ចផ តព ក រគ រប គ រងត មប បអ ណ ន គម បន ទ ប ព បញ ចប រ ជ ធ បត យ យផ ដ ច ក រក ន ងឆ ន ប រទ ស ថ
 • ភ ស ថ រ ភ ស ស ម ផ ស ថ យ រ ផ ស ស យ ម ជ ភ ស ជ ត ន ងជ ភ ស ដ លប រ ជ ផ ល វ ក ររបស ប រទ ស ថ ហ យជ ភ ស ដ មរបស ប រជ ជន ថ ផងដ រ ក រគ រប គ រងរបស ប រទ ស ថ ម នលក ខណ ជ ត ពន ឋ
 • ប រទ ស ថ ស ម ម ន ប រ ស ទព ម ឃ Prasat Paimeak អត តក លស ថ តន ខ ត តនគររ ជ អ ណ ចក រខ ម រ ម នសម យលង វ ក បច ច ប បន នស ថ តន ខ ត តនគររ ជស ម ប រទ ស ថ ស ម
 • ឈ ងសម ទ រ ថ ជ ប ព រ ដ នទ ក ត ម នម នជ ផ ន កន សម ទ រច នខ ងត ប ងទ ឈ ងសម ទ រន ជ ប ព រ ដ នជ ម យ ប រទ ស ថ កម ព ជ វ តណ ម ន ងម ឡ ស ឈ ងសម ទ រន ម នផ ទ ប រហ ល
 • ដ ល ប ន ធ វ អន ត ប រវ សន ទ ន ប រទ ស ថ ន ង ជ ទ ប រ ក ស តន ត រ ហ ល ង ល ក ភ ធ រ ហ វ ថ ម ន ឈ ម ជ ភ ស ថ ថ Piti Wathayakon ป ต วาทยะกร
 • ន យករដ ឋមន ត រ ថ ស ម นายกร ฐมนตร ไทย គ ជ ប រម ខរដ ឋ ភ ប លន ប រទ ស ថ ន យករដ ឋមន រ ត ក ត រ វជ ប រធ នន គណ រដ ឋមន ត រ ថ ផងដ រ ត ណ ងន ត រ វប នបង ក ត
 • ក ន ង ផ ស រ ហ ន ថ អង គ ល ស Stock Exchange of Thailand - SET ដ លម នអក សរក ត ថ SET គ ជ ផ ស រម លបត រទ ដ ប ងគ បង អស ជ ប រវត ត ស ស ត រ របស ប រទ ស ថ Economy
 • អក សរ ថ ស ម อ กษรไทย អ នថ អ កសន ថ គ ជ Abugida ធ ល ប សរស រភ ស ថ ខ ងត ប ងរបស ថ ន ងជ ច រ នទ តប នន យ យន ក ន ង ប រទ ស ថ អក ខរក រម ថ ខ ល នវ ផ ទ ល ម ន
 • គ ជ ក រ ម ន ព ម ពអក សរ ថ - ឡ ត ង ច ន ន ដប ប ដ ល ត រ វ ប ន ច កច យ ដ យឥតគ តថ ល ន ង ប រ ប រ ស ជ ផ ល វក រ ដ យ រដ ឋ ភ ប ល ន ប រទ ស ថ
 • ប រទ ស កម ព ជ ម នព រ ប រទល ជ ប ខ ងជ ងទល ន ង ប រទ ស ថ ន ង ប រទ ស ឡ វ ខ ងក តទល ន ង ប រទ ស វ តណ ម ខ ងត ប ងទល ន ង ប រទ ស វ តណ ម ន ងឈ កសម ទ រ ថ ខ ងល ចទល ន ង ប រទ ស ថ
 • ប រទ សម យ ន ម ម នព រ ប រទល ទ សព យព យជ ប ន ង ប រទ ស បង ក ល ដ សន ងឥណ ឌ ទ សឥស ន តជ ប ន ង ប រទ ស ច ន ទ សខ ងក តន ងអ គ ន យ ជ ប ន ង ប រទ ស ឡ វន ង ថ រ ឯទ សខ ងត ប ងន ងន រត គ ជ ប

Users also searched:

...
...
...