Back

ⓘ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី
                                               

Dan Koehl

លោក Dan Albert John Koehl ជាអ្នកថែរក្សាសត្វនៅក្នុងសួនសត្វ ជនជាតិបារាំងកាត់ស៊ុយអែត ជាអ្នកបង្ហាត់ដំរី និងជាអ្នកថែរក្សាសេះផងដែរ។ លោកក៏ជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅសព្វវចនាធិប្បាយអំពីដំរី ហើយគេបានពិពណ៌នាថាជា "អ្នកជំនាញម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកជំនាញដំរីល្បីៗឈ្មោះបំផុតនៅអឺរ៉ុប" ។

                                     

ⓘ អង្គការមូលនិធិអាស៊ី

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីជាអង្គការឯកជនក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ។ អង្គការនេះអនុវត្តនូវកិច្ចការទាំងឡាយដើម្បីធ្វើឲ្យរីកចម្រើននូវអត្ថប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនៅ សហរដ្ឋអាមេរិក និងនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ហើយអង្គការនេះមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅ សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូSan Francisco ព្រមទាំងមានសាខាចំនួន១៧ប្រទេស នៅអនុតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

                                     

1. គោលការណ៍របស់អង្គការ

តាមរយៈកម្មវិធីរបស់ខ្លួនអង្គការមូលនិធិ អាស៊ីបានអនុវត្តនូវកិច្ចការមួយចំនួនដូចជា៖ ការកសាងភាពជាអ្នកដឹកនាំធើ្វឲ្យប្រសើរដល់គោលនយោបាយ ពង្រឹង ស្ថាប័ននិង ជំរុញឲ្យកាន់តែមាន ការបើកទូលាយថែមទៀត ក្នុងការចូលរួមចំណែកដល់វិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក។

                                     

2. បេសកកម្មក្នុងស្រុកខ្មែរ

អង្គការមូលនិធិអាស៊ីបាននិងកំពុងធ្វើសកម្មភាពលើការងារនានារួមមានសិទិ្ធមនុស្ស លទិ្ធប្រជាធិបតេយ្យ និងអភិបាលកិច្ចការចូលរួមរបស់ស្រី្តនៅក្នុងនយោបាយការប្រឆាំង អំពើពុករលួយការ ការពារអំពើហិង្សាទៅលើស្រី្តការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុតិ្តធម៌‌ការអភិវឌ្ឍន៍សហគ្រាសធនតូចនិងមធ្យមការប្រឆាំងអំពើជួញដូរស្រី្តនិងកុមារ ការកសាងសមត្ថភាពដល់អង្គការក្នុងស្រុកនិងការផ្តល់ សៀវភៅនៅតាមបណ្ណាល័យនានា។

                                     
 • ម លន ធ ថ ទ ស ខភ ពភ ន ក ECF គ ជ អង គក រ សប ប រសធម អន តរជ ត ដ លសកម មន ក ន ង បណ ត ប រទ សជ ង 20 ន ក ន ងទ វ បអ ស ន ងទ វ បអ ហ វ រ ក ECF
 • ដ លម ន ម លដ ឋ នន អង គក រសម ព ន ធយ វជនអន តរជ ត ម លន ធ អប រ IYFEF ដ លជ អង គក រ ម នរកប រ ក ច ណ ញន ញ វយ ក អង គក រសម ពន ឋយ វជនអន តរជ ត
 • ព.មន. រ HUGO អង គក រ បណ ដ ពន ធ មន ស ស ត មរយ ក រស ក ស ពន ធ ជ ច រ នន ព ជស សន អ ស ខ ងវ ទ យ ស ស ត របង ហ ញព ក រប ល ស ទ ន អ ស
 • ITU ឧត តម ស នងក រ របស អង គក រ សហប រជ ជ ត ទទ ល បន ទ ក ជន ភ ស ខ ល ន UNHCR ន ង ម លន ធ អន តរជ ត អង គក រ សហប រជ ជ ត សម រ ប UN Children s
 • G - 10 អង គក រ អ តង អង គក រ OECD ន ង អង គក រ ព ណ ជ ជកម មព ភពល កព រមទ ងជ ផ ន កម យន ត បន Schengen ន ងសហភ ព Benelux ប រទ សន ជ ម ច ស ផ ទ របស អង គក រ
 • ប ន ទទ ល ស គ ល ដ យស ថ ប ន វ ជ ជស ស ត រ ឆ លង ដ ន ដ ច ជ ម លន ធ អ ស អ រ ប ASAIHL, អង គក រ សហប រជ ជ ត អង គ ក រ ស ខភ ព ព ភពល ក រ ម ទ ង ក រ ទទ ល ស គ ល ព
 • យ ងធ វ ក រ ជ ម យ អ ង គ ក រ ថ ន ក ត ប ន ម យ ច ន ន ដ ច ជ គ ណ ម ម ធ ក រ ស ទ ធ ម ន ស ស អ ស AH R C ដ ម ប ល ក ម ព ស
 • ក រ មក រខ តខ ប រ ងប រ ងស របស រ លន ព ភពល កស ត រ ម លន ធ WRF កម មវ ធ អភ វឌ ឍន អង គក រសហប រជ ជ ត UNDP ន ង អង គក រ ពលកម មអន តរជ ត ILO
 • សម គមប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ASEAN ˈɑːsi.ɑːn AH - see - ahn, ˈɑːzi.ɑːn AH - zee - ahn គ ជ អង គក រ ថ ន ក ត បន ម យ រ មម នប រទ សន អ ស អ គ ន យ ទ ងដប ដ លប ន
 • វ គ ភ ឌ ត រ វប នបង ក តឡ ងដ យ ម លន ធ វ គ ម ឌ ជ អង គក រ ម នរក ប រ ក កម រ ដ ល អង គក រ ន ម នគម រ ងផ ស ងៗជ ច រ ន ដ ចខ ងក រ ម ន ក ន ងវ គ ភ ឌ ភ ស ខ ម រ ឥឡ វន ម ន
 • គម រ ង កម ព ជ Project Cambodia គ ជ ម លន ធ ដ ម ន ម លន ធ របស ល ក ហ ង ង ដ ល ប ន ដ ក បញ ច ល ជ អង គក រ សប ប រសធម ន ឆ ន ក រ យ ឃ តកម ម របស ល ក ហ ង
 • វ ស យ ក ត ដ រ កម ព ជ ក ន ង ក រ អន វត ត ត ម អន សញ ញ អង គក រ ពលកម ម អន តរជ ត ហ យ ទទ ល ប ន ម លន ធ ច រ ន ប ផ ត ដ យ ក រស ង ក រង រ សហរដ ឋអ ម រ ក

Users also searched:

...