Back

ⓘ ប៉ែន នុត
ប៉ែន នុត
                                     

ⓘ ប៉ែន នុត

សម្តេច ប៉ែន នុត គឺជាអ្នកនយោបាយខ្មែរម្នាក់។ សម្តេចបានចូលបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្រ្តីដំបូងនៅក្នុងសម័យអាណានិគមបារាំង ហើយជានាយករដ្ឋមន្រ្តីម្តងទៀតខណៈពេលកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំង ។ នៅក្នុងសម័យសង្គមរាស្រ្តនិយម គាត់បានបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាបាន ៤ អាណត្តិថែមទៀត ។

បន្ទាប់ពីសីហនុត្រូវលន់ នល់ធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ចេញពីតំណែងជាប្រមុខរដ្ឋនៅថ្ងៃទី១៨ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៧០, សម្តេចប៉ែន នុតក៏បានរត់ទៅជ្រកកោនជាមួយសីហនុហើយបានក្លាយជានាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃរដ្ឋាភិបាលចម្រុះថ្មីដែលមានឈ្មោះថារាជរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជា។ ក្រោយពីខ្មែរក្រហមបានចូលមកកាន់កាប់ទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥, លោកប៉ែន នុតក៏បានបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាជាលើកចុងក្រោយ ប៉ុន្តែមិនមានអំណាចឥទ្ធិពលអ្វីឡើយ។ ប៉ែន នុតត្រូវបានពួកខ្មែរក្រហមដកចេញពីតំណែងនៅដើមឆ្នាំ១៩៧៦ ដោយមានលោកខៀវ សំផនឡើងកាន់តំណែងជំនួសបន្ត។ ដូច្នេះហើយ សម្តេចក៏ធ្វើចំណាកស្រុកទៅរស់នៅឯប្រទេសបារាំង។

សម្តេច ប៉ែន នុតបានបម្រើការជានាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជាសរុបបាន ៧ អាណត្តិដាច់ៗពីគ្នា រយៈពេល ៥ឆ្នាំ និង ២២២ថ្ងៃ ដែលជាហេតុធ្វើឱ្យគាត់ក្លាយជានាយករដ្ឋមន្រ្តីដែលកាន់តំណែងបានយូរជាងគេទីពីរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាបន្ទាប់ពីសម្តេចហ៊ុន សែន។

                                     
  • វ ថ សម ដ ច ប ន ន ត ជ វ ថ ដ លគ តច ប ព ភ ល ងបញ ជ ចរ ចរណ ទ លគ ក ទ ដល អង ត នទ លគ ក
  • វ ថ ត ជ ដ ឌ ន វ ថ ក វ ជ វ ថ បក ស ច ក រ ង វ ថ សម ដ ច ប ន ន ត វ ថ ព រ វ ហ រ វ ថ ឧញ ឌ ន វ ថ ហ ង ប ន វ ថ ឥន ទប វ ថ ស រ កទ រ ង វ ថ ទន ល ស ប វ ថ ក វ ចន ដ
  • សម រ ប សន ន ស ទ ទ ក រ ង ស ណ វ ន ក ន ង គណ រដ ឋមន ត រ ទ របស សម ដ ច ប ន ន ត ម ស ដល កក កដ ល ក ធ វ ជ រដ ឋមន ត រ ទទ ល បន ទ ក ក រព រ ជ ត
  • ល កប នខ តខ ព យ យ មផ សព វផ ស យក រខ វ ងគ ន តគ ន រវ ងព កវវជន ន ងព រ អង គនរ ត តម ស ហន ហ យល ក ប ន ន ត ខណ ព ល ករជបក ក ព ងត ទទ លជ គជ យខ ងផ ន កយ ធ ន អ ឡ ងខ ម ន ឆ ន
  • ល ក ប ន វ ទ ធ ប រ ស អភ ប លរងស រ ក ល ក ហ ន ស រ ន ប រ ស អភ ប លរងស រ ក ល កស រ ផ ង ស ភ ស រ អភ ប លរងស រ ក ច ន ន រ ប ល.រ ឈ ម ត ន ទ ល ក ន ត ប ត
  • ក ន ងទសវត ស ទ លន ណ ន, ប អ នបង ក ត របស ល ក ស ន ប រម ខលន ណ ល ហ ណ ហ ង ប ន ន ត ស ង ង កថ ន ក វ វ ម ត ខ វ ជ គ អ វ ឃ សនន ន ជ ស ម ល ជ ន ណ ត ហ ត ត ត
  • ន ងហ រញ ញវត ថ ជ ច រ នល ក ឯកឧត តម ស ន ស ន ប នច លរ មយ ងសកម មជ ម យសម ត ចច ហ វ វ ង ប ន ន ត ក ន ងក រទ មទ រឯករ ជ យព ប រ ងន ឆ ន ក រ ម ក ច ច ដ ក ន របស ព រ ប ទ
  • ន យករដ ឋមន រ ត កម ព ជ ទ ក ន ត ណ ង ក ម ភ កញ ញ អ នកម ន ប ន ន ត អ នកស នង អ វ ក ស ក ន ត ណ ង ត ណ ងប នក ន កញ ញ អង គក សត រ នរ ត តម
  • ប ន - ន ត ន យករដ ឋមន ត រ កម ព ជ ទ ន យករដ ឋមន ត រ ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ ទ ក ន ត ណ ង ម ស ម ស អ នកម ន ច ន - ណ ក អ នកស នង ប ន - ន ត
  •   នរ ត តម ស ហន ច ង ហ ង បណ ត អ សន ន ន យករដ ឋមន រ ត ប ន ន ត ដ ប ង លន នល ច ងក រ យ ន ត បញ ញត ត សភ ត ណ ងរ ស ត រ

Users also searched:

...