Back

ⓘ គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា
                                     

ⓘ គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា

គណបក្សសាមគ្គីជាតិកម្ពុជា គឺជាគណបក្សនយោបាយដែលបង្កើតឡើងដោយពួកខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៩២ ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីបោះឆ្នោតនាឆ្នាំនោះក្រោមអាជ្ញាធរអន្តរកាលសហប្រជាជាតិកម្ពុជា។ គណបក្សនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយលោកខៀវ សំផន និងលោកសុន សេន, ហើយជាគណបក្សស្នងឱ្យគណបក្សកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ក្រោយឆ្នាំ១៩៩៣; ដូចនឹង គកប ដែរ, ស្លាបយោធារបស់បក្សនេះគឺទ័ពជាតិកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដដែរ។ គោលដៅនៃការបង្កើតគណបក្សនេះគឺដើម្បី"ធ្វើការឆ្ពោះទៅរកការអនុវត្តលិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្ស"។" គណបក្សនេះក៏មានស្ថានីយវិទ្យុដែរ ដែលគេហៅថាសម្លេងរណសិរ្សសហភាពជាតិកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានជំនួសដោយស្ថានីយវិទ្ យុPGNUNSC វិញក្នុងខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤។

ទោះបីជាបក្សនេះមានគោលបំណងចល់ចូលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ១៩៩៣មែន, ប៉ុន្តែយូរទៅពួកខ្មែរក្រហមក៏មានជម្លោះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរអង្គការសហប្រជាជាតិ UN នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា, រហូតដល់ថ្នាក់ចង់ធ្វើពហិការការបោះឆ្នោតនេះ។ ក្រោយមក, អ៊ុនតាក់ក៏សម្រេចចិត្តថានឹងមិនធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងដោយ គសជក ទេ។ នៅពេលនោះដែរ, គេបានប៉ានស្មានថាមានប្រជាជនខ្មែរប្រហែល ៦% ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់គ្រប់គ្រងដោយខ្មែរក្រហម។ នៅខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩៤, គកប ត្រូវគេប្រកាសថាជាគណបក្សខុសច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់កម្ពុជាហើយក្រោយមកទៀតបានប្រកាសដោយខ្លួនឯងថារដ្ឋាភិបាលបណ្តោះអាសន្ននៃសហភាពជាតិនិងសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាត្រូវបានចូលរួមបង្កើតឡើងដោយសមាជិក គសជក។

ក្នុងខែសីហា ឆ្នាំ១៩៩៦, គណបក្សនេះត្រូវបានបែកចេញជាពីរនៅពេលដែលអៀង សារីនិងបក្សពួករបស់លោកបានបង្កើតចលនាសហភាពជាតិប្រជាធិបតេយ្យ, ហើយនៅខែឧសាភា ឆ្នាំ១៩៩៧, ខៀវ សំផនបានបង្កើតគណបក្សនយោបាយថ្មីគឺគណបក្សសាមគ្គីជាតិខ្មែរបន្ទាប់ពីលោកបានផ្តាច់ខ្លួនចេញពីខ្មែរក្រហម។

                                     
 • ក ររ ល យច លន បក សក ម ម យន ស ត កម ព ជ បកក ន ងក របង ក ត គណបក ស កម ព ជ ប រជ ធ បត យ យ គកប ថ ម ប នជ រ ញឱ យម នតម រ វក រក ន ងក រ ស មគ គ គ ន ដ ម ប ប រឆ ងន ងវ តណ ម
 • អត ថបទន គ ជ បញ ជ រ យន ម គណបក ស នយ ប យក ន ងប រទ ស កម ព ជ ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ គ ជ រដ ឋពហ បក សដ យសព វថ ង ម នគណបក សប រជ ជន កម ព ជ ជ បក សក ន អ ណ ច
 • ហ ងស រ នគណបក សប រជ ជន កម ព ជ CPP ប រ ង: Parti du peuple cambodgien គ ជ គណបក ស នយ ប យដ លក ព ងក ន អ ណ ចក ន ងប រទ ស កម ព ជ ច ប ត ងព ឆ ន មកម ល គណបក ស
 • គណបក ស ផងដ រ ក ន ងន យន ជ រចន សម ព ន ធ គណ កម ម ធ ក រ គណបក ស ប រច កសហវ ម នក រ មក រង រយ វជនគណបក សប រជ ជន កម ព ជ ម យជ ស ន ធ ក រ ដ លម នឯកឧត តមបណ ឌ ត
 • បក សក ម ម យន ស ត កម ព ជ សរស រប នថ បក សក ម ម យន ស ត កម ព ជ សរស រក ត ថ ប.ក.ក អ ចហ ថ បក សក ម ម យន ស តខ ម រ ភ ស ប រ ង Parti communiste du Kampuchéa គ ជ គណបក ស
 • ណ មខ ត តទ ងប រ ដ លគ ទ រ គណបក ស ប រឆ ង គ.ស.ជ. ន ឆ ន ច ន ន ប រជ ជនសរ បគ ឬ ន ច ន នប រជ ជនសរ ប ន ប រទ ស កម ព ជ ន ក ទ ន នន យខ ត ត
 • ញក រឆ ល យតបមកវ ញរបស ហ ណ យគ ម នស វជ ព ញច ត តប ន ម នទ រណស រ ស ស មគ គ សង គ រ ជ ត កម ព ជ រ.ស.ស.ជ.ក. គ ជ អង គក រម យដ លន ងក ល យជ ស ន លក ន ងក រផ ដ លរ ល របបខ ម រក រហម
 • រណឫទ ធ គ ជ ព រ ប រធ ន គណបក ស រ ជ ន យមម យន កម ព ជ ដ លម នឈ ម ថ គណបក សហ វ នស នប ចហ យប នជ ប ឆ ន តក ល យជ ន យករដ ឋមន រ ត ទ ម យន កម ព ជ ព ឆ ន រហ តដល ឆ ន
 • ស រល ញ ខ ម រ ចក រវ ឡ កម ព ជ ថ ម កម ព ជ ថ ង ន ស រព ត ម នថ ម ៗ កញ ចក សង គម ក សន ត ភ ព មនស ក ខ ម រ ប ព ម ពផ ស យដ យ គណបក ស សង គ រ ជ ត រស ម កម ព ជ
 • វ តណ មប នប រក សក របង ក តរណស រ ស ស មគ គ សង គ រ ជ ត កម ព ជ រសសជក ក រ មក រដ កន របស ហ ង - ស រ ន អត តម បញ ជ ក រកងពលធ របស កម ព ជ ប រជ ធ បត យ យ កប
 • ន ខ ម ថ ន ខ ម រក រហមប នង ក តឡ ងជ ផ ល វក រ គណបក ស ស មគ គ ជ ត កម ព ជ ត ន ងប នប រក សថ គណបក ស ន ន ងម នច ឈ ម ដ ម ប ច លរ មក រប ឆ ន តព លខ ងម ខឡ យ
 • សម ត ច ប នក ល យ ជ ស ថ បន ក ម យរ ប ន ចលន សង គ រ ជ ត កម ព ជ ហ ថ រណស រ ស ស មគ គ សង គ រ ជ ត កម ព ជ ដ លម ន ក ច ចសហ ប រត បត តក រ ជ ម យ ចលន ស ន ហ ម ត ភ ម ជ ច រ នទ ត
 • ឆ ន ប ន ច លរ ម ក ន ង កង ស បអង ក ត ន កងទ ព រ ដ ជ ត រណស រ ស ស មគ គ សង រ គ ជ ត កម ព ជ ក រ យ ថ ង មករ ឆ ន ន ព ល ដ ល កងទ ព វ តណ

Users also searched:

រណសិរ្យ,

...
...
...