Back

ⓘ រាជវង្សយួន
រាជវង្សយួន
                                     

ⓘ រាជវង្សយួន

រាជវង្សមហាយាន ជនជាតិ ម៉ុងកូល កូនចៅរបស់ សង់ ស៊ីខាន់ ដ៏អស្ចារ្យ ជនជាតិមកពីតំបន់វាលស្មៅដ៏ធំល្វឹងល្វើយ អ្នកប្រម៉ាញ់ដែលល្បីឈ្មោះថាជាអ្នកជិះសេះនិងអ្នកបាញ់ធ្នូដ៏ពូកែ បានចាប់ផ្ដើមប្រកាសអានុភាពដោយការបរទ័ពដ៏ខ្លាំងក្លាយ វាយលុកទ្វីបអឺរ៉ុប បូកបញ្ចូលដែនដីស៊ីសៀនិងជិន រហូតដណ្ដើមគ្រប់គ្រងភូមិភាគខាងត្បូងមកដល់រាជធានីរបស់រាជវង្សសុង រហូតដល់ប្រទេសចិនចូលដល់តំណាក់កាលផ្ដូរផែនដីម្ដងទៀត”។ រាជវង្សយានឬហៅក្នុងនាមថាតាយាន ស្ថាបនាដោយជនជាតិម៉ុងកូលដែលរស់នៅខ្ពង់រាបភាគខាងជើងប្រទេសចិន អាចរាប់ជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្ដិសាស្ដ្រដែលមានក្រុមជនជាតិភាគតិចអាចដណ្ដើមអំណាចគ្រប់គ្រងទូទាំងផែនដីចិនបាន។​ ជនជាតិម៉ុងកូលដែលជំនាញខាងធ្វើសង្រ្គាម មិនត្រឹមតែបានប្រើកម្លាំងវាយដណ្ដើមយកដែនដីភាគកណ្ដាលនិងតំបន់ភាគខាងត្បូងទន្លេឆាងចៀង ទន្លេយ៉ងសេ របស់ចិនទេ តែបានពង្រីកអានុភាពគ្រប់គ្រងទៅដល់អាស៊ីខាងលិច ជារាជវង្សដែលមានព្រំដែនការគ្រប់គ្រងដែលធំទូលាយរាប់ចាប់តាំងពីមានប្រវត្ដិសាស្រ្ដចិនមក។ កំណើតជនជាតិម៉ុងកូល ជនជាតិម៉ុងកូលត្រូវបានចាត់ទុកជាជនជាតិចំណាស់មួយ ដែលរស់នៅពនេចរចិញ្ចឹមសត្វក្នុងការប្រកបអាជីព។ ដោយសាររស់នៅក្នុងតំបន់រាំងស្ងួត ដាច់ស្រយ៉ាល មានអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្ល...

                                     
 • ក រ យព លជ ន យ ន ទ ស ថ បន រ ជវង ស ជ នខ ងក តហ យ វ ងត ប នច លគ រប គ រងអ ណ ចផ ទ ក ន ង ច ណ កវ ងទ នក ន កម ល ងទ ហ នគ រប គ រងខ ងក រ ជ ហ ត ធ វ ឲ យជ ន យ ន
 • ហ ងថ ជ អន ជអង គទ ឡ ងជ ខ ន ន រ ជវង ស ហ វជ នបន ដ ក រ យព លឡ ងជ ខ ន ប នន ទ ពប ងជ ផ ល វវ យច នម ដងទ ត យ ន ឆ ងហ នត រ វហង ត ម ងស ច ងក ហ
 • ក រ យព លធ វ សន ធ សញ ញ សន ត ភ ពជ ម យ រ ជវង ស ល វ ទ បង កមកចងសម ព ន ធម ត ដជ ម យ រ ជវង ស ស ងខ ងជ ង ប កព រ ដ លធ វ ជ ន ញត មប រក រត រហ តដល ឆ ន គ.ស ល យ ន ហ ម ដ កន ថ ម ន ព លន
 • ដ ស ស ដ រម ដងទ តបន ទ ប ព សម យ រ ជវង ស យ ន ដ លជនជ ត ហ នត រ វគ រប គ រងដ យជនជ ត ផ ស ងដ លច លមកល កល យ ត មរយ ម រ នរបស រ ជវង ស យ ន ដ លប រ ត កងកម ល ងន ងភ ពរ ងកញ
 • រ ជវង ស ហ ងប ង ច ន 鴻龐 ភ ងអ ង: Hóng Páng យ ន Hồng Bàng ក ត រ វប នគ ស គ ល ថ ជ រ ជវង ស ឡ ក ដ រ គ ជ រ ជវង ស ទ ម យដ លប នប ន ស ម នថ គ រប គ រងប រទ សវ តណ ម
 • ដ លឈរជ ងន ដ នដ ថ យ ន រហ តដល ឆ ន គ.ស ជ វ នផ ដ លរ ល រ ជវង សថ ង ស ថ បន នគរល ង ដ លប រវត ដ វ ទ ច នដ ក ឈ ម ថ ហ វល ង ទ បច ត ទ កជ ព លច ប ផ ដ មន ដ មសម យប រ រ ជវង ស
 • យ ន មកត បន ដ នដ ភ គខ ងល ចន ទន ល ហ វ ង ឬស រ កឆ ងអ ចបច ច ប បន ន ដ យបង ក តជ ស រ កហ វ ងជ ង ក រ យមកពង រ កឥទ ធ ពលទ ទ សខ ងក ត ធ វ ឲ យក តវ វ ទជ ម យ រ ជវង ស ស ង
 • បង កជ ហ ត ក ប សម ល ប ទ យ ទត រក ល យ ន ដ លជ ខ ស ស រឡ យមកព រ ជវង សប យវ យន ងបណ ដ មន ដ រ ជនជ ត ហ នអស ជ ច រ ន ធ វ ឲ យ រ ជវង ស ប យឈ ប ត បង ធម ក ន ងខ ល នន ងប ត
 • រ ជវង ស គ រ ជវង ស ជ ន រ ជវង ស ស ង រ ជវង ស ឈ រ ជវង ស ល ង រ ជវង សឆ ន ច ណ កខ ងជ ង ជ ដ នដ អន រ យជន ម នរ ជវង សផ ស ងៗ គ រ ជវង ស វ យខ ងជ ង រ ជវង ស វ យខ ងក ត
 • ប រវត ដ ក ន ង រ ជវង ស ខ ម រ ន ងក រជ រ តជ រ ករបស យ ន មកដល សតវត សទ ប រទ សខ ម ប នប កទ ព រប រវត ដ ស ស រ ដថ ម ម យ ដ លព រព ញទ ដ យម រ នជ រចត ស រ ប
 • ត មរយ ទស សន ឯកភ ពជ ត ដ រ ងម ជ បន ដបន ទ ប មកទ ត បឋមក សត រថ ងក ជ ឬល យ ន ច ប ក ណ តក ន ងត រក លអ នកធ ច ញព រ ជវង ស ខ ងជ ង ម នទ ន ក ទ នងខ ស ស រឡ យជ ម យបឋមក សត ររ ជវង សស យយ ងជ តស ន ទ ធ

Users also searched:

ពន្យល់ពាក្យ តុល្យភាព, ពន្យល់ពាក្យ ឫកពា, ពាក្យពេចន៍,

...
...
...