Back

ⓘ បញ្ជីប្រទេសតាមចំនួនប្រជាជន
                                               

សម្តេច Dalai Lama ទី 14

សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាទី 14 គឺជាសម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាបច្ចុប្បន្ន។ សម្តេចសង្ឃ Dalai Lamas គឺជាព្រះសង្ឃដ៏សំខាន់នៃសាលា Gelug ដែលជាសាលារៀនថ្មីបំផុតនៃពុទ្ធសាសនាទីបេដែលត្រូវបានដឹកនាំជាផ្លូវការដោយហ្គេនដេនត្រាឡា។ ចាប់តាំងពីពេលដែលសម្តេច Dalai Lama ទី 5 ដល់ឆ្នាំ 1959 រដ្ឋាភិបាលកណ្តាលទីបេគឺលោក Ganden Phodrang បានវិនិយោគលើតំណែងរបស់សម្តេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាជាមួយនឹងកាតព្វកិច្ចខាងបព្វជិតភាព។ សង្ឃដាឡៃឡាម៉ាទី 14 បានកើតនៅក្នុងភូមិ Taktser នៃ Amdo នៅទីបេហើយត្រូវបានគេជ្រើសរើសថាជា tulku នៃ Dalai Lama ទី 13 នៅក្នុងឆ្នាំ 1937 និងបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាជាសម្តេច Dalai Lama ទី 14 នៅក្នុងការប្រកាសជាសាធារណៈនៅក្បែរទីក្រុង Bumc ...

បញ្ជីប្រទេសតាមចំនួនប្រជាជន
                                     

ⓘ បញ្ជីប្រទេសតាមចំនួនប្រជាជន

នេះគឺជាបញ្ជីនៃបណ្តាប្រទេស និងតំបន់ក្រោមអាណានិគមគិតតាមចំនួនប្រជាជន។ បញ្ជីនេះរួមបញ្ចូលទាំងបណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាព តំបន់ក្រោមអាណានិគមដែលមានមនុស្សរស់នៅ ហើយក្នុងករណីមួយចំនួនប្រទេសនៃរដ្ឋអធិបតេយ្យមណ្ឌលបោះឆ្នោតជាមួយនឹងការដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបញ្ជីត្រូវបានផ្អែកជាចម្បងលើ ISO ស្តង់ដារISO 3166-1 ។ ជាក់ស្តែង ចក្រភពអង់គ្លេសត្រូវបានចាត់ទុកជាអង្គភាពតែមួយខណៈពេលដែលបណ្តាប្រទេសជាមណ្ឌលបោះឆ្នោតនៃព្រះរាជាណាចក្រហូឡង់ត្រូវបានចាត់ទុកដោយឡែកពីគ្នា។ លើសពីនេះទៀត បញ្ជីនេះមានរួមបញ្ចូលទាំងរដ្ឋមានការទទួលស្គាល់កំណត់មិនបានរកឃើញនៅក្នុង ISO 3166-1 ។

តួលេខចំនួនប្រជាជនមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តន៍នៃបណ្តាប្រទេសដែលបានរាយការណ៍ពីភាពខុសប្លែកខ្លាំងរវាងចំនួនប្រជាជនក្នុងស្រុកនិងពលរដ្ឋរួម។ បណ្តាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃ មិនរាយការណ៍ពីចំនួនចំនួនប្រជាជនសរុប សម្រាប់ចំនួនប្រជាជនសរុបទីភ្នាក់ងារអន្ដរជាតិត្រូវតែចេញតួលេខប៉ាន់ស្មាន។

គួរឱ្យកត់សម្គាល់ផងដែរ ភាគរយចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសនីមួយនីមួយបើធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនពិភពលោកដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ប្រមាណចំនួន​ ៧.៥ ពាន់លាននាក់នៅខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦។

                                     

1. របៀបរក

តួលេខដែលបានប្រើនៅក្នុងគំនូសតាងនេះត្រូវបានផ្អែកលើការព្យាករឬជំរឿន ដោយអាងលើជំរឿនថ្នាក់ជាតិ និងជាធម្មតាបង្គត់។ កន្លែងដែលមិនមានការកែប្រែទិន្នន័យជាតិ តួលេខត្រូវបានផ្អែកលើការព្យាករសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៦ ដោយអង្គភាពប្រជាជនរបស់នាយកដ្ឋានសេដ្ឋកិច្ចនឹងកិច្ចការសង្គមនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ។

ដោយសារតែតួលេខដែលបានចងក្រងមិនត្រូវបានប្រមូលនៅពេលដូចគ្នានៅគ្រប់ប្រទេស ឬនៅក្នុងកម្រិតភាពត្រឹមត្រូវដូចគ្នា ការប្រៀបធៀបលទ្ធផលអាចបង្កើតការសន្និដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវ។ លើសពីនេះទៀត ការបន្ថែមតួលេខពីប្រទេសទាំងអស់អាចនឹងមិនស្មើតួលេខសរុបពិភពលោក។ ប្រទេសជាច្រើនមិនបានធ្វើជំរឿននៅក្នុងរយៈពេល 30 ឆ្នាំ ការផ្តល់ការប៉ាន់ប្រមាណរឹមកំហុសខ្ពស់តែប៉ុណ្ណោះ។

តំបន់ដែលបង្កើតបានជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃបណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាពដែលមានដូចជាបណ្តាប្រទេសនៃចក្រភពអង់គ្លេសដែលបានរាប់ជាផ្នែកមួយនៃការព្រួយបារម្ភនៃរដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាព។ អង្គភាពមិនបានរួមបញ្ចូលផ្សេងទៀត ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបដែលមិនមែនជាបណ្តារដ្ឋមានអធិបតេយ្យភាពនិងទឹកដីឯករាជ្យដែលមិនមានចំនួនប្រជាជនអចិន្រ្តៃយ៍ ដូចជាការអះអាងរបស់ប្រទេសនានាដើម្បីទ្វីបអង់តាក់ទិក។

                                     
 • ម ន ម ន ក រ ព រមព រ ង គ ន ទ ស ដ អ ព ថ ត ប រទ ស ណ ម យ ដ ល ច ត ទ ក ថ ជ ប រទ ស ន អ ស បញ ជ ន ម ន ប ន ដ ក បញ ច ល ប រទ ស ខ ល ដ ល ក ព ង ត ព ភ ក ស ដ ចជ
 • អត ថបទន គ ជ បញ ជ រដ ឋអធ បត យ យ ន ងរដ ឋអន ស សរភ ពន ទ វ បអ ស បច ច ប បន ន រដ ឋ ប រទ ស ច ន ន ត រ វប នទទ លស គ ល ជ រដ ឋអធ បត យ យ រដ ឋទ ងអស ន ស ទ ធត
 • រប ឆ ន តដ ងអ យប រ កដន វ ច ន ន ជ ក ស ដ ងន អ នកប ឆ ន តដ លគ រត ច បញ ជ ក ន ង បញ ជ ប ឆ ន តរបស កម ព ជ កង វ ខ តន ក ររ ប ប រជ ជន ជ ក ស ដ ងប នន ទ ដល ក រប ឆ ន តល ចបន ល
 • ន ក ន ង ឆ ន ប រទ ស ន ម ន ប រជ ជន ច ន ន ល ន ន ក ដ លស ថ ត ក ន ង ច ណ ត ថ ន ក ទ ក ន ង ច ណ ម ប រទ ស ដ ល ម ន ប រជ ជន ច រ ន ល ព ភប ល ក ប រទ ស
 • ធ ជ ង ប រទ ស កម ព ជ ប រហ ល ដង ន ងម ន ប រជ ជន ជ ង ល នន ក ល ដ ប ទ ល ព ភពល ក រដ ឋធ ន ន ប រទ ស ន ម នម នក នត ច ប ស ល ស ន ក ន ងច ប ប ឡ យ ត ត ម
 • អ នកប ឆ ន តត រ វទ ច ឈ ម ន ងព ន ត យម លឈ ម ក ន ង បញ ជ ព ឆ ន តន ត ម ក រ យ ល យច ឈ ម ប ឆ ន តន ឃ សង ក ត ម ត រ
 • ប រទ ស កម ព ជ ម នម នច រ នដ ចជ ក រប រម លផ ត ន ប រជ ជន ដ លគ ប នរក ឃ ញន ត ម ដងទន លក រហម ន ងទន លម គង គក ន ង ប រទ ស វ តណ មទ ប រជ ជន កម ព ជ ម ន ច ន ន
 • ន ងជ សម ជ កន សហភ ពប រជ ជ ត អ ម រ កខ ងត ប ង បញ ជ រ យ ប រទ ស អ ម រ កខ ងត ប ង ត ម ច ន ន ប រជ ជន បញ ជ រ យ ប រទ ស អ ម រ កខ ងត ប ង ត ម ផសស ក ន ងម ន ក
 • ប រទ ស កម ព ជ ជ ព ស ស ខ ត តក រច ប នត រ វគ ម លឃ ញថ រងន វក រវ យប រយ ទ ធគ ន យ ងខ ល ងក ល ក ឡ ងប រត បត ត ក រ បញ ជ
 • ស រ កពញ ក រ កន ឆ ន ខ ថ ង ទ ម ន ប រជ ជន សរ ប123, 879ហ ហន ឆ ន ម ន135, 318ជ ស រ កដ លធ ម យដ លសព វថ ង ស ថ តន ក ន ងខ ត តត ប ងឃ ម ដ លម ន ច ន ន ឃ ឃ ដ នត ឃ កក
 • ខ ត តស ទ ងត រ ង ន ងខ ត តស មរ ប ខ ត តព រ វ ហ រម ន ប រជ ជន សរ ប ច ន ន ន ក ន ងដង ស ត ប រជ ជន ម ន ច ន ន ន ក ក ន ង គ ល ម ត រក រ
 • ស របព លដ លមណ ឌលគ រ ម នសន ទភ ព ប រជ ជន ទ បប ផ តដ រ ស ដ ងត មរយ ជ រ នឆ ន កម ព ជ ត រ វប នប ងច កបន តបន ទ ប ទ ជ ស រ ក ខណ ឌ ម នត ន ភ ន ព ញទ ច ន ន

Users also searched:

ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា2008, ចំនួនប្រជាជនកម្ពុជា២០២០,

...
...
...