Back

ⓘ ហ្វាំងឡង់
                                               

លីនុស ទ័រវ៉ាល់

លោក លីនុស ប៊ែនេឌិក ទ័រវ៉ាល់ គឺ​ជា​ជន​ជាតិ​អាមេរិកាំង​ដើម​កំណើត​ហ្វាំង​ឡង់។ គាត់​ជា​វិស្វករផ្នែក​ទន់ ដែល​ជា​កំលាំង​ចម្បង​នៅ​ពី​ក្រោយការ​ភិវឌ្ឈន៍ Linux kernel។ ក្រោយ​មក​គាត់​បាន​ក្លាយ​ជា​ប្រធាន​ផ្នែកវិស្វកម្ម​នៃ Linux kernel ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​គាត់​គឺ​ជា​អ្នក​សម្រប​សម្រួល​គម្រោង​។ ជា​មួយ​គ្នា​នោះ​ដែរ គាត់​ក៍​ជា​អ្នក​​បង្កើតប្រព័ន្ធ​ត្រួត​ពីនិត្យ​ជា​មុន​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា Git និង​ He also created the revision control system Git as well as the diving log software Subsurface. គាត់​ត្រូវ​បាន​ទទួល​កិត្តិយស​ជា​មួយ​លោក Shinya Yamanaka នៅ​ឆ្នាំ​២០១២ ក្នុង​រង្វាន់​បច្ចេកវិទ្យា​សហស្សវត្ស​ ដោយ​សភា​បច្ចេកវិទ ...

                                               

ចិន្តរា ពូនឡាប

ចិន្តរា ពូនឡាប គឺជាតារាចម្រៀងស្រីថៃ។ កើតនៅថ្ងៃទី ៦ ខែមីនាឆ្នាំ ១៩៦៩ នៅខេត្តរ៉ូរីអេ។ ចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងឆ្នាំ ១៩៨៨ ហើយមានយ៉ាងហោចណាស់ ២០ អាល់ប៊ុម។

ហ្វាំងឡង់
                                     

ⓘ ហ្វាំងឡង់

ហ្វាំងឡង់ គឺ វាជាប្រទេសមួយដែលស្ថិតនៅ ទិស ជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុប ហើយមានព្រំប្រទល់ជាប់ប្រទេស ប្រទេសន័រវែ ស៊ុយអែត រុស្ស៊ី សមុទ្របាល់ទិត ប្រទេសហ្វាំងឡង់មានឈ្មោះជាផ្លូវការថា សាធារណរដ្ឋហ្វាំងឡង់ ដែលមានរដ្ឋធានី ហែលសុីនគី ហ្រ្វាំងឡង់មានផ្ទៃដីចំនួន៣៣៨ ៤២៤km 2 និងភាសានិយាយផ្លូវការ គឺភាសា ហ្វាំងឡង់ និងសុ៊យអែត ប្រជាជនហ្រ្វាំងឡង់មានចំនួន ៥ ៥០៣ ២៩៧នាក់ ដែលមានដង់ស៊ីតេ១៨នាក់/km 2 ប្រទេសហ្វាំងឡង់ជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាជនតិចក្នុងចំណោមប្រទេសនៅទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។

                                     
 • ភ ស ហ វ ងឡង Suomi, Suomi keel គ ភ ស ម យន ក រ មភ ស ហ វ ង - អ គ រ Finno - Ugric languages ភ ស ហ ន ត រ វប នន យ យក ន ងស រ ក ហ វ ងឡង
 • ភ ស អ យក រ ន Català ភ ស ក ត ឡ ន Norsk bokmål ភ ស ន រវ ស Suomi ភ ស ហ វ ងឡង فارسی ភ ស ប ក ស Čeština ភ ស ឆ ក Magyar ភ ស ហ ងគ រ 한국어 ភ ស ក រ
 • គ វ ដ អ ហ គ មម យដ លត រ វប នធ វ ដ យក រ មហ នបង ក តហ គ មច ព ក ព យ ទ រន ប រទ ស ហ វ ងឡង រ វ អ អ នធ ធ នម នថ Rovio Entertainment ឯកស រ: Angry Birds promo art
 • ងក តយ ងវ ងជ ប ជ ម យប រទ សស យអ ត ប រទ សន រវ សម នព រ ប រទល ជ ប ប រទ ស ហ វ ងឡង ន ងរ ស ស ន ប កឦខ ងក តហ យច រកសម ទ រ Skagerrak ស ថ តន ភ គខ ងត ប ងដ យដ ណ ម កន ម ខ ងទ ត
 • ប លហ ស ក ប ស ន ប លក រ Gr. ក រ អ ត ស ប ឆ ក ដ ណ ម ក ហ គ រ នឡ ន អ ស ត ន ហ វ ងឡង ប រ ង Fr. អ ល ល ម ង ហ សកហ ស ក រ ច ហ ងគ រ អ ស លង អ រឡង អ ត ល
 • ត ល ន ន ប ន ក រ ព កម ត ព កចង ក ក ល ងខ ល ន ធ វ ជ កម មករ រថភ ល ង ជនជ ត ហ វ ងឡង ហ យ គ ចខ ល ន ទ ហ វ ងឡង ដ យ ស វត ថ ភ ព ក រ យព ល ដ ល ក រ ម កម មករ ប ន ប ទង គ ច ជ
 • Torvalds ក ត ន ថ ង ទ ធ ន គ ជ ជន ជ ត អ ម រ ក ង ដ ម ក ណ ត ហ វ ង ឡង គ ត ជ វ ស វករផ ន ក ទន ដ ល ជ ក ល ង ចម បង ន ព ក រ យក រ ភ វឌ ឈន
 • អ រ ប ប លក រ ក ត ឡង ច ន, ក រ អ ត, ឆ ក, ដ ណ ម ក, ហ ឡង អ ស ត ន ហ វ ងឡង ប រ ង, អ ល ល ម ង ក រ ក, ហ ប រ ហ ងគ រ ឥណ ឌ ន ស អ ត ល ជប ន
 • អ ស ត ន EG អ ហ ស ប EH ស ហ រ ខ ងល ច ER អ រ ទ រ ES អ ស ប ញ ET អ ត យ ព FI ហ វ ងឡង FJ ហ វ ហ ស FK ហ វ ឡ ឡង ម ល វ ណ FM ម ក រ ន ស FO ក ហ វ រ FR ប រ ង
 • អ ល ល ម ង ន ងសហភ ពស វ តប នវ យយកន ងប ងច កទ កដ ប រទ សជ តខ ងរបស ព កគ ម នដ ចជ ប រទ សប ឡ ញ ហ វ ងឡង រ ម ន ន ងរដ ឋប លទ ក ប រទ សប រ ងប នដ លរល ន ព ក កណ ត លឆ ន
 • ល កល ងត ប រទ ស អព យ ក រ ត ស វ ស ល ចថ នស ត ន អ ទ រ ស ស យអ ត ហ វ ងឡង ន ង អ រឡង ច ញ ប ន ចង សម ពន ធម ត ត ជ ម យ សហរដ ឋអ ម រ ក ន ង ក ណ ដ ត មរយ អង គក រណ ត
 • ត បន ច យ ប រ ក អ រ ម ន ប រទស ដ ចជ ប រទ សអ ទ រ ស ប លហ ស ក ក ស ប អ ស ត ន ហ វ ងឡង ប រ ង អ ល ល ម ង ក រ ក អ រឡង អ ត ល ឡ តវ ល ទ យអ ន ល ចស ប រ ម ល ត
                                               

អ៊ែង​ហ្គ្រី បឺដ

ទំព័រគំរូ:Infobox media franchise អ៊ែងហ្គ្រី បឺដ Angry Birds គឺវីដេអូហ្គេមមួយដែលត្រូវបានធ្វើដោយក្រុមហ៊ុនបង្កើតហ្គេមចំពោះកុំព្យូទ័រនៃប្រទេសហ្វាំងឡង់ រ៉ូវីអូ អេនធើធេនមិនថ៍ Rovio Entertainment។

Users also searched:

...
...
...