Back

ⓘ បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា
                                               

អង្គការទិន្នន័យអំពីការអភិវឌ្ឍ

អង្គការ​ទិន្នន័យ​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៦ ខែ​សីហា ឆ្នាំ​២០១១ ជា​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល មិន​រក​ប្រាក់​កម្រៃ​មួយ​ដែល​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ ប្រទេស​កម្ពុជា។ អង្គការ​នេះ​ធ្វើ​ការ​ចែក​ចាយ​ទិន្នន័យ​ទាំង​ឡាយ​ដោយ​បើក​ទូលាយ និង​សាធារណៈ​ស្ដី​អំពី​ការ​អភិវឌ្ឍ​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​មាន​ដូច​ជា៖ កសិកម្ម និង​ការ​នេសាទ, ការអភិវឌ្ឍ និង​ជំនួយ, ថាមពល, បរិស្ថាន និង​ការ​គ្រប់គ្រង​ធនធាន​ធម្មជាតិ, ឧស្សាហកម្ម​និស្សារណកម្ម, រដ្ឋាភិបាល និង​អភិបាលកិច្ច, ឧស្សាហកម្ម, ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ, ពលកម្ម, ដី និង​ធនធាន​ធម្មជាតិ, ច្បាប់ និង​ប្រព័ន្ធ​តុលាការ, ប្រជាជន និង​ជំរឿន, ការ​អ ...

                                               

អង្គការរ៉ាក់

អង្គការរ៉ាក់)គឺជាអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនាំមុខគេផ្តល់នូវការធ្វើផែនការគ្រួសារគុណភាពនិង សេវា សុខភាពផ្លូវភេទនិងសុខភាពបន្តពូជនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ការងាររបស់អង្គការគឺត្រូវដោះស្រាយតាមសេចក្តីត្រូវការខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នៃការធ្វើផែនការគ្រួសារ, ជំងឺរលាកការបន្តពូជ​ក្នុងចំណោម​ស្ត្រីនិង​បុរស, ការផ្តល់សុវត្ថិភាពនិងសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពការថែទាំផ្នែកសម្ភពសង្គ្រោះបន្ទាន់, សុខភាពកុមាររួមទាំងអាហាររូបត្ថម្ភកុមារ, របេងមេរោគអេដស៍ / ជំងឺអដស៍និង ទឹកនិងអនាម័យ។

បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា
                                     

ⓘ បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា

 • តម្លាភាព៖ បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា គោរពគោលការណ៍ តម្លាភាព ក្នុងនាមជាអង្គការស្របច្បាប់ដើម្បីឱ្យមាន​ការ​គ្រប់​គ្រងហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយគុណភាព។ បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា បើកទូលាយដល់​សមាជិក​ឱ្យដឹង​ពីរបៀបនៃការស្វែងរកថវិកា និងការប្រើប្រាស់ថវិកាដែលមាន និងរបាយការណ៍ហិរញ្ញ​វត្ថុ។
 • គុណ​តម្លៃ​របស់​បណ្តាញយុវជ​នកម្ពុជា គឺ​គោរព​តាម​គោល​ការណ៍​សហប្រតិ​បត្តិ​ការណ៍ គណនេយ្យ​ភាព​ តម្លាភាព យ៉េនឌ័រ​ និង​ការ​ចូល​រួម​របស់​សមាជិក​គឺជា​គុណតម្លៃ​មួយ​យ៉ាង​សំខាន់ក្នុងការ​ធ្វើ​សកម្មភាព និងការសម្រេចចិត្ត។
 • យេនឌ័រ៖ សមភាព និងសមធម៌យេនឌ័រខណៈពេលដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិស្ត្រី ដោយការលើកកម្ពស់ និង​អនុវត្ត​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការណ៍​ដោយ​រួម​បញ្ចូល​នូវ​សមភាពយេនឌ័រ ឆ្លុះបញ្ចាំនូវសេចក្តីព្រួយ​បារម្ភ និងបទពិសោធន៍នានារបស់ស្ត្រី ហើយគាំទ្រការប្រឹងប្រែងរបស់ស្ត្រី ដើម្បី​​​​​​​​​​ឱ្យពួកគាត់យល់​ដឹង​ពីសិទ្ធិ​របស់ខ្លួន​ឯង​ និង​សិទ្ធិ​សមូហភាព​ ដោយចូលរួមភ្នាក់ងារពង្រឹងអំណាច​ក្នុងដំណើរ​ការ​ អភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងពេញលេញ។
 • គណនេយ្យភាព៖ បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា គោរពគោលការណ៍ គណនេយ្យភាព លើកកម្ពស់ការចូលរួម​របស់​យុវជន​ ទទួល​សំណូមពររបស់យុវជន និង​ឆ្លើយ​តប​ទៅ​តាមតម្រូវការរបស់យុវជន។
 • ការសហប្រតិបត្តិការណ៍៖ បណ្តាញយុវជនកម្ពុជា ធ្វើការសហប្រតិបត្តិការណ៍ជាមួយបណ្តាញ​ សហគមន៍ ក្លឹបយុវជន​ យុវជសហគមន៍ អង្គការ សង្គមស៊ីវិល និងភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀត ដោយសេរី និងស្មើភាពគ្នា ផ្អែកលើគោលដៅ និងការអភិវឌ្ឍរួម ការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមក ការជឿជាក់ស្វ័យភាពរបស់អង្គការ ការគាំទ្រ​រយៈ​ពេល​វែង សាមគ្គីភាព និងភាពជាប្រជាពលរដ្ឋ។
                                     
 • ច លរ មក ន ង បណ ត ញ យ វជន អ ស នរបស ជប នជ ល ខ ធ ក រដ ឋ ន ឆ ន ច លរ មក ន ងសហគមន អ ស នក ន ងន មជ ប រធ នគ រប គ រងន ប រទ ស កម ព ជ ឆ ន
 • ច លរ មក ន ង បណ ត ញ យ វជន អ ស នរបស ជប នជ ល ខ ធ ក រដ ឋ ន ឆ ន ច លរ មក ន ងសហគមន អ ស នក ន ងន មជ ប រធ នគ រប គ រងន ប រទ ស កម ព ជ ឆ ន
 •       ប រព ន ធផ ល វថ នល យ ងត មស ថ ត ម នឆ ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ម ន បណ ត ញ ផ ល វគ កស ខ ន ៗដ ចខ ងក រ ម ផ ល វជ ត ល ខ ច ញព ភ ន ព ញទ ប វ តក ត ត
 • ក ន ង វ ស យ អប រ ន កម ព ជ ប ន បង ហ ញ ព ដ ណ ក ក ល ម យ ន ក រង រ ស ខ ន របស ក រស ង អប រ យ វជន ន ង ក ឡ ក ន ង ក រ ធ វ ក ណ ទម រង ស វ អប រ ន កម ព ជ
 • ដ ម ប បង កបង ក នផលច រ តព ដងក ន ងម យឆ ន ប រទ ស កម ព ជ ទ ងម លក ល យជ ក រឡ ចត រង គដ យស រ បណ ត ញ ទ នប ន ងប រឡ យទ ក គ ចង ម ច ស ក រល ទ កទន ល ម គង គ
 • ស កលវ ទ យ ល យ កម ព ជ ប នក នប រជ ប រ យភ ព ដ យស រជ គជ យរបស ក ល បន ស ស ត ន ងអង គក រជ ច រ នរបស ខ ល ន ន យ យឱ យច គ សភ ន ស ស តស កលវ ទ យ ល យ កម ព ជ UCSS ក ល ប យ វជន
 • ន ងផ តល ន វ ជ ន យ ខ ន ត ត ច អ ន ក ច ល រ ម បណ ត ញ រ ម ម ន ស ហ ជ ព ក រ ង រ អ ង គ ក រ យ វ ជ ន ក រ ម ជ ន ជ ត ដ ម ភ គ ត ច
 • គម រ ង ន ត រ វ ប ន អន វត ត ដ យ ប គ គល ក កម ព ជ ជ ក រ ម យ វជន ដ ល ម ន ភ ព ស វ ហ ប ន ង បណ ត ញ ដ គ ន ន ដ ល ក ព ង ផ តល ព ត ម ន ប រកបដ យ
 • ល ក ត រ វប ន អញ ជ ញ ជ វ គ ម ន ន ត ម ស ក ខ ស ល វ ទ ក យ វជន ន ង វ គ ម ន ន ត ម បណ ត ញ ស រព ត ម ន យ ងច រ ន ក រ ព ស ឡ ង ដ ម ត ស រ ច ល ក ម ន លក ខណ ព ស ស ម យ ងទ ត

Users also searched:

យុវជន គឺជាធនធានមនុស្សរបស់ប្រទេសជាតិ, យុវជនជាអ្វី, សារៈសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យា,

...
...
...