Back

ⓘ អត្តសញ្ញាណជាតិនៃកម្ពុជា
                                               

បទនគររាជ

វគ្គទី៣៖ ការរំលឹកគុណព្រះពុទ្ធសាសនានៅគ្រប់ទីវត្តអារាម ដែលជួយឲ្យប្រទេសខ្មែរក្លាយជាមហានគរ តាំងពីសម័យដូនតារៀងរហូតមក បើយើងជឿជាក់ និងប្រតិបត្តិតាមដូនតា យើងនឹងថ្កុំថ្កើងរុងរឿងដូចសម័យមហានគរ។ វគ្គទី២៖ ប្រាសាទថ្មនៅកណ្តាលព្រៃ ធ្វើឲ្យយើងស្រមៃឃើញសម័យមហានគរដ៏រុងរឿង។ ជនជាតិខ្មែរមានជំហររឹងមាំដូចថ្ម បានធានាភ័ព្វព្រេងសំណាងរបស់កម្ពុជា។ វគ្គទី១៖ ការបួងសួងដល់ទេព្តា សូមជួយថែរក្សាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរប្រកបដោយបារមីខ្លាំងក្លា មានទសពិធរាជធម៌ដែលបានដឹកនាំកសាងប្រាសាទអង្គរវត្ត និងគ្រប់គ្រងផែនដីខ្មែរតាំងពីបុរាណមកដោយរុងរឿង។

                                               

ផ្ការំដួល

រំដួល គឺជាផ្កាតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជា មានដើមកំណើតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ជា ប្រភេទដើមឈើដែល មានកម្ពស់ចាប់ពី 3-15 ម. សំបកពណ៌ត្នោត រលោងរាបស្មើ ឬមានលក្ខណះ គ្រើមៗបែកមែកសាខា ស្លឹកទោលរៀង តែផ្ទុយគ្នា រលោង ស្រួចចុង ពណ៌បៃតងចាស់។ ចំណែកឯ ផ្នែកខាង ក្រោមរបស់ស្លឹកមានពណ៌បៃតងខ្ចី ចេញផ្កាតាមខ្នែងស្លឹក និងតាមចុងមែក មានពណ៌ លឿងក្លិនក្រអូប មាន២ស្រទាប់ ស្រទាប់ទាំងពីរមានលក្ខណះស្រដៀងគ្នា មានកម្រាស់ក្រាស់ ហើយរឹង។ ផ្ការំដួលមាន ៦ ត្របក រៀងគ្នាជា ២ ស្រទាប់ ក្នុង ១ ស្រទាប់មាន ៣ ត្របកហើយត្របក ខាងក្នុងមានខ្នាតតូច និងកោងជាង ចុងត្របកមានលក្ខណះស្រួច ចាប់ផ្តើមផ្កាពីខែធ្នូ - មីនា ផ្លែមានពណ៌បៃតងខ្ចី មូលតូចរលោង មានគ្រាប់ប្រមាណជា 1-2 គ្រាប ...

                                     

ⓘ អត្តសញ្ញាណជាតិនៃកម្ពុជា

 • អត តសញ ញ ណ ជ ត ន កម ព ជ រ ប បញ ច លន វ the ancient monument of អង គរវត ត, ទង ជ ត ភ ល ងជ ត ន ង the national emblem and royal arms. ក ន ងឆ ន ព រ រ ជ ណ ចក រកម ព ជ
 • ព រ រ ជសង ហ រ កម ព ជ គ ជ ន ម ត តសញ ញ ត រ ជ ត ដ លម នអ ចខ វ ប នន ក ន ងសង គមព ភពល កសព វថ ង វ ច ប ច ត រ វក ណត សម គ ល ន ងក ណត សម គ ល ភ ពម នត រ មត រ វ ន អត តសញ ញ ណ អ វ ម យ
 • បទពង ស វត រខ ម រ ប រទ ស កម ព ជ ម ស ជ គជ យ ភ ល ងជ ត ន របប កម ព ជ ប រជ ធ បត យ យ 1976 1979 អត តសញ ញ ណ ជ ត ន កម ព ជ ទង ជ ត កម ព ជ ព រ ឆ យ ល ក ខ កម ព ជ អង គរវត ត
 • ក ន ង គ លប ណង ឱ យ ស ថ ន យ ទ រទស សន ជ ត កម ព ជ ម ន អត តសញ ញ ណ របស ខ ល ន ព តប រ កដ ន ង ង យ ស រ ល ដល ទ រទស សន កជន ប ន ស គ ល ឧបករណ ន ក រ ផ ស យ របស រ ជរដ ឋ ភ ប ល
 • ទង ជ ត ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ បច ច ប បន ន ន ត រ វ ប ន ដ ក ឱ យ ប រ ប រ ស ជ ផ ល វក រ ន ឆ ន បន ទ ប ព ក រ ប ឆ ន ត  ទង ជ ត ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ
 • ព រ ព ទ ធស សន ជ ទ ទ ត រ វប នគ ច ត ទ កថ ជ ស ន ល ន អត តសញ ញ ណ ជនជ ត ន ងវប បធម របស ប រទ សន ស សន ន កម ព ជ រ មម ន ព រ ព ទ ធស សន ត រ វប នគ បសង កត ដ យព ក
 • អត តសញ ញ ណ ប ណ ណន ងត រ វបង ថ ល ស វ ច ន ន រ ល ម នរ ល ក ន ងម យក ប ល រយ ព លព ល ន ក រផ ដល ស វ គ ថ ង ន ថ ង ធ វ ក រ
 • ទ ក ន ងគ រ មហន តរ យ ប រព ណ ជ ត - អ នកស រព ត ម ន ត រ វគ រពប រព ណ ទ ន មទ ល ប ល អ របស សង គមជ ត - ត រ វរក ស ន វ អត តសញ ញ ណ ស សន ប រព ណ ន ង វប បធម ជ ត ដ លក ព ងធ វ អ យម នក រឱនថយ
 • អត តសញ ញ ណ ប ណ ណន ងត រ វបង ថ ល ស វ ច ន ន រ ល ម នរ ល ក ន ងម យក ប ល រយ ព លព ល ន ក រផ ដល ស វ គ ថ ង ន ថ ង ធ វ ក រ
 • ន របបថ ម គ ស ធ រណរដ ឋប រជ ម ន ត កម ព ជ សបក បក សរបស ប ល ពតប នបង ក តរណស រ សរ បរ ម ជ ត ម យគ រណស រ សប រជ ធ បត យ យស ន ហ ជ ត ន មហ ស មគ គ ជ ត កម ព ជ ន ខ កញ ញ
 • ន ងន ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ផងដ រ ទ ងន គ ជ ផ ន កម យ ន អត តសញ ញ ណ ខ ម រ ទ ជ យ ងណ ព កវ ត រ វប នគ ត ប ញន ក ន ងខ ត តជ ច រ នក ន ងប រទ ស កម ព ជ ស មអញ ជ ញមកទស សន
 • ន ង យ ត ត ធម ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ក រ ម ក រ រ បច របស អ ជ ញ ធរ បណ ត អ សន ន ន អង គក រ សហ ប រជ ជ ត ប រច ន កម ព ជ ហ ក ត ថ UNTAC ដ ម ប បញ ចប ជម ល

Users also searched:

...