Back

ⓘ អាស៊ី
                                     

ⓘ អាស៊ី

 • អ ស Asia គ ជ ទ វ ប ម យ ធ ជ ងគ ន ង ម ន ប រជ ជន ច រ នជ ងគ បង អស ន ល ព ភពល ក ទ វ ប ន ប ន គ របដណ ដប ប រម ណ ន ង ផ នដ ន ង ប រម ណ ន ផ ទ ដ
 • អ ស កណ ដ ល ស ថ តន កណ ដ លន ត បន អ ស ដ លម នប រទ សដ ចជ
 • អ ស ហ គ ម ជ ភ ស អង គ ល ស Asian Games ជ ព រ ត ត ក រណ ពហ ក ឡ ដ លធ វ ឡ ងរ ងរ ល ឆ ន ម ដង ក ន ងច ន មក ឡ ករន អ ស ព រ ត ត ក រណ ន រ បច ដ យ ក រ មប រ ក ស អ ឡ ព កអ ស
 • អ ស ខ ងក ត ឬអ ចហ ប នថ អ ស ប ព គ ជ អន ត បន ម យន អ ស ដ លក ណត ត មត បន ភ ម ស ស រ ត ន ងវប បធម រដ ឋប រទ សន អ ស ខ ងក តម នដ ចជ ស ធ រណរដ ឋប រជ ម ន តច ន
 • ក ឡ អ ស ខ ងត ប ង ឈ ម ព ម ន ក ឡ សហព ន ឋ អ ស ខ ងត ប ង ជ ភ ស អង គ ល ស South Asian Games ជ ព រ ត ត ក រពហ ក ឡ ធ វ ឡ ងរ ល ឆ ន ម ដង ក ន ងច ន មក ឡ ករន អ ស ខ ងត ប ង
 • ក រប រក តក ឡ ប រជ ជ ត អ ស អ គ ន យ ដ លហ ក ត ថ ស ហ គ ម មកព ព ក យអង គ ល ស Southeast Asian Games ឬ SEA Games គ ជ ព រ ត ត ក រណ ក ឡ ពហ ជ ត ស សន ន បណ ដ ប រទ ស ន អ ស អ គ ន យ ទ ង
 • អ ស ហ គ ម ព រ ត ត ក រណ ក ឡ ល កន រ បច ដ យក រ មប រ ក ស អ ឡ ព ច អ ស OCA សហព ន ធក ឡ អ ស បន ទ ប ព ប នរ បច ព រ ត ត ក រណ អ ស ហ គ មប ន ល ក
 • អ ស ហ គ មល កទ ត រ វប នប រ រព ធឡ ងន ទ ក រ ងស អ ល ប រទ សក រ ខ ងត ប ង ព ថ ង ទ ស ហ ដល ទ ត ល កន ល ងប រក តទ ងអស ន ក ន ង អ ស ហ គ មល កទ ន
 • អ ស ហ គ មល កទ ត រ វប នប រ រព ធឡ ងន ទ ក រ ងត ក យ ប រទ សជប ន ព ថ ង ទ ឧសភ ដល ទ ម ថ ន ប រទ សម ច ស ផ ទ ត រ វប នដ ក ពណ ត នន ស ប ញ ក ភ ល ង
 • អ ស ហ គ មល កទ ត រ វប នប រ រព ធឡ ងន ទ ក រ ងត អ រ ង ប រទ សអ រ ង ព ថ ង ទ ដល ទ កញ ញ បវ វ ណក ឡ អ ហ ស ឌ ត រ វប នស ងសង ឡ ងស រ ប ព រ ត ត ក រណ ន
 • អ ស ហ គ មល កទ ត រ វប នប រ រព ធឡ ងព ថ ង ទ ដល ទ ម ន ន ទ ក រ ងញ ដ ល ប រទ សឥណ ឌ ដ មឡ យគ គ រ ងន ងធ វ ឡ ងន ឆ ន ប ន ត ត រ វប នល កព
អាស៊ីហ្គេមអ៊ីនដរ
                                               

អាស៊ីហ្គេមអ៊ីនដរ

អាស៊ីហ្គេមអ៊ីនដរ ជាព្រឹត្តិការណ៍ពហុកីឡា ដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់​២ឆ្នាំម្ដង ក្នុងចំនោមកីឡាករ​នៅអាស៊ី។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ​រៀបចំដោយ​ក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ី។ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះ មានកីឡាដែលគ្មាននៅក្នុងអាស៊ីហ្គេម អាស៊ីហ្គេមរដូវរងារ និង អូឡាំពិក។ កីឡាទាំងនោះមាន កីឡាអេឡិកត្រូនិក អុក សីដក់ ប្រដាល់សេរី អ៊ែរ៉ូប៊ិក អត្តពលកម្មអ៊ីនដរ កីឡារាំ ហ្វុតសាល ហែលទឹកចំងាយខ្លី២៥ម៉ែត ជាដើម។

អាស៊ីហ្គេមលើឆ្នេរខ្សាច់
                                               

អាស៊ីហ្គេមលើឆ្នេរខ្សាច់

អាស៊ីហ្គេមលើឆ្នេរខ្សាច់ ជាព្រឹត្តិការណ៍ពហុកីឡា ដែលធ្វើឡើងរៀងរាល់​២ឆ្នាំម្ដង ក្នុងចំនោមកីឡាករ​នៅអាស៊ី។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះ​រៀបចំដោយ​ក្រុមប្រឹក្សាអូឡាំពិកអាស៊ី។ ព្រឹត្តិការណ៍កីឡានេះ មានកីឡាដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងការផ្សាយ​តាមទូរទស្សន៍ដូចជា ជិះរលក ជិះក្ដារលើទឹក ហែលទឹក បាល់ទះលើឆ្នេរខ្សាច់ បាល់គប់លើឆ្នេរខ្សាច់ បាល់ទាត់លើឆ្នេរខ្សាច់ និង ប្រណាំងទូកនាគ ជាដើម។

វិទ្យុអាស៊ីសេរី
                                               

វិទ្យុអាស៊ីសេរី

វិទ្យុអាស៊ីសេរី គឺ​ជា​សាជីវកម្ម​ឯកជន​មិន​រក​ប្រាក់​កម្រៃ ដែល​ផ្សព្វផ្សាយ​ដំណឹង និង​ព័ត៌មាន​ជា​ភាសា​ដើម​កំណើត​អាស៊ី ៩​ភាសា ដល់​អ្នកស្ដាប់​ដែល​មិន​មាន​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​ការផ្សាយ​ដំណឹង​ពេញលេញ​និង​ ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ ។ វិទ្យុអាស៊ីសេរី​ត្រូវ​បាន​ឧបត្ថម្ភ​ដោយ​សមាជសហរដ្ឋអាមេរិក ក្នុង​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​។

                                               

កីឡាអាស៊ីខាងលិចឆ្នាំ២០០៥

កីឡាអាស៊ីខាងលិចលើកទី៣ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងដូហា ប្រទេស កាតារ ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ដល់ទៅ១០ ធ្នូ ២០០៥។ កីឡាអាស៊ីខាងលិចលើកទី៣ដើមឡើយ​គ្រោងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ២០០៣​នៅប្រទេសស៊ីរី ទេ តែត្រូវបានលប់ចោលវិញ។ មានគីឡាករជាង១២០០នាក់មកពីប្រទេស១៣ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា១១ប្រភេទ។ នារីត្រូវបានអនុញ្ញាតអោយចូលរួមប្រកួតបានជាលើកដំបូង។

                                               

កីឡាអាស៊ីខាងលិចឆ្នាំ២០០២

កីឡាអាស៊ីខាងលិចលើកទី២ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងគុយវ៉ែតស៊ីធី ប្រទេស គុយវ៉ែត ចាប់ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ទៅ១២ មេសា ២០០២។ កីឡាអាស៊ីខាងលិចលើកទី២ដើមឡើយ​គ្រោងធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៩​នៅប្រទេសកាតារ តែត្រូវបានខកខាងដោយកាលៈទេសៈមិនល្អ។ ក្រោយមកគេគ្រោងនឹងធ្វើនៅឆ្នាំ២០០១នៅលីបង់ តែត្រូវបានលប់ចោលម្ដងទៀត។ ក្រោយមកដល់វេនគុយវ៉ែត។ គេគ្រោងនឹងធ្វើឡើយនៅខែតុលាឆ្នាំ២០០១ទេ តែត្រូវលើកពេលដោយជំលោះយោធាក្នុងតំបន់។ មានប្រទេស១២ចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា៩ប្រភេទ។ នារីមិនអាចចូលរួមប្រកួតបានទេ។

                                               

កីឡាអាស៊ីខាងលិចឆ្នាំ១៩៩៧

កីឡាអាស៊ីខាងលិចលើកទី១ ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ប្រទេស អ៊ីរ៉ង់ ចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ទៅ២៨ វិច្ឆិកា ១៩៩៧។ មានកីឡាករ៨៥០នាក់និងមន្ត្រីដឹកនាំ​២៣៦នាក់​មកពីប្រទេស១០ចូលរួមប្រកួត​ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡា១៥ប្រភេទ។ ដើមឡើយមានតែបុរសប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូមរួមប្រកួត។

Users also searched:

...