Back

ⓘ អត្តសញ្ញាណជាតិនៃកម្ពុជា
                                               

ព្រះក្រិស្ណៈ

ដូចដែលយើងបានជ្រាបមកហើយថាសាសនាឥណ្ឌាខ្មែរ ដែលរូបរាងឡើងតាំងពីដើមសម័យប្រវត្តិសាស្រ្ត ហើយមន្តិចម្តងៗ ព្រះអាទិទេពដែលមានប្រភពដើមចេញពីប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានលេចធ្លោជារូបរាងឡើងនៅក្នុងអាណាចក្រនគរភ្នំ ដោយឡែងនៅទីក្រុងអង្គរបូរី ដោយមានអត្តសញ្ញាណជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្រាកដ។ នៅក្នុងចំណោមរូបចម្លាក់របស់អាទិទេពឥណ្ឌាខ្មែរទាំងនោះ ដែលឆ្លោះបញ្ចាំងឱ្យឃើញពីថ្វីដៃដល់រស់រវើករបស់ខ្មែរ គេឃើញមានព្រះក្រិស្ណៈ ដែលជាអវតារបស់ព្រះវិស្ណុ ឬព្រះនរាយណ៍ ធ្វើអំពីថ្មនៅវត្តកោះ និងធ្វើអំថ្មដុតនៅវត្តគំនូរជាដើម។ រូបសំណាក់របស់ព្រះក្រិស្ណៈដែលគេជួបប្រទះនៅអង្គរបូរីជាចម្លាក់ក្បាច់លោត ស្ថិតនៅក្នុងចនាបថឈរ ដៃមួយច្រត់ចង្កេះ រីឯដៃមួយទៀតលើកទ្រភ្នំ។ រូ ...

                                               

សម័យប៉ុលពត

ឈ្មោះប៉ុល ពត គឺជានាមសម្ងាត់ ។ នាមត្រកូលរបស់គាត់ គឺសា ឡុតសរ ។ គឺពុកម្តាយរបស់គាត់ដាក់បកតិនាមថា ស នៅពេលដែលគាត់ចាប់កុំណើត ។ គាត់ជាកូនទី៨ ក្នុងគ្រួសារមួយដែលមាន កូន៩ នាក់ ក្នុងនោះមានស្រី ២ នាក់ ។ ហេតុអ្វីបានជាដាក់ឈ្មោះ ស? ពីរព្រោះក្នុងភាសារខ្មែរ​ ពាក្យនេះមានន័យថា មានសម្បុរដូចសំឡីកប្បាស ។ ដោយពិត ក្មេងប្រុសនេះមានសម្បុរសខ្ចីមែន ។ សាឡុតសៈ​ អត្តសញ្ញាណនេះ គឺជាអត្តសញ្ញាណដែលចុះក្នុងបញ្ជី អត្តានុកូលដ្ធាន ចុះកាលបរិច្ឆេទថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩២៨ ។ ក្រោយមក ស បានអះអាងថា គាត់កើតនៅឆ្នាំ ១៩២៥ ។ គឺមិនពិត គាត់មានបំណង់ធ្វើខ្លួន ឧ្យចាស់ ដើម្បីឪ្យឃើញថា គាត់ជាអ្នកមានអាយុច្រើនជាងគេក្នុងចំណោមមិត្តរូមប្រយុទ្ធរបស់គាត់ ។ ...

                                               

រុក្ខជាតិ

រុក្ខជាតិ ភាគច្រើនគឺ ពហុកោសិកា, eukaryotes photosynthetic លើសលុបនៃ នគរ Plantae ។ តាមធម្មតារុក្ខជាតិត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជារាជាណាចក្រមួយក្នុងចំណោមរាជាណាចក្រពីរដែលរួមមានអ្វីៗដែលរស់នៅមិនមែនជា សត្វ ហើយគ្រប់ សារាយ និង ផ្សិត ត្រូវបានចាត់ទុកជារុក្ខជាតិ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនិយមន័យបច្ចុប្បន្នទាំងអស់របស់ Plantae មិនរាប់បញ្ចូលផ្សិតនិងសារាយខ្លះក៏ដូចជា prokaryotes ។ តាមនិយមន័យមួយរុក្ខជាតិបង្កើតជា clade Viridiplantae ក្រុមដែលរួមមានទាំងនេះ រុក្ខជាតិចេញផ្កា, កូនឈើ និងផ្សេងទៀត gymnosperms, ferns និង សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួន, hornworts, liverworts, mosses និង សារាយបៃតង, ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលការ algae ពណ៌ក្រហម និង ព ...

អត្តសញ្ញាណជាតិនៃកម្ពុជា
                                     

ⓘ អត្តសញ្ញាណជាតិនៃកម្ពុជា

អត្តសញ្ញាណជាតិនៃកម្ពុជា រាប់បញ្ចូលនូវ the ancient monument of អង្គរវត្ត, ទង់ជាតិ ភ្លេងជាតិ និង the national emblem and royal arms. ក្នុងឆ្នាំ២០០៥ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា designated seven flora and fauna as national symbols in an effort to promote nationalism and protection and conservation of these plants and animals.

                                     

1. អត្តសញ្ញាណជាតិ

អង្គរវត្ត

អង្គរវត្ត is a temple complex at Angkor, កម្ពុជា, built for the king Suryavarman II in the early 12th century as his state temple and capital city. It appears in the national flag of កម្ពុជា and as is often used as a symbol in print, signs, and media.

ភ្លេងជាតិ

"នគររាជ" Royal Kingdom is the ភ្លេងជាតិ of the Kingdom of កម្ពុជា. It was based on a កម្ពុជាn folk tune and written by Chuon Nath, the anthem was originally adopted in 1941 and reconfirmed in 1947, around the time of independence from France. In 1970, the monarchy was abolished, thereby replacing the anthem as well. After the communist victory in 1975, former royalist symbols, including "Nokor Reach", were reinstated for a short while. The Khmer Rouge then replaced it with Dap Prampi Mesa Chokchey "Glorious Seventeenth of April". After the royalist party FUNCINPEC defeated the former communists កម្ពុជាn Peoples Party in the 1993 elections, the royalist anthem was restored.

                                     

2. List of officially designated flora and fauna

ដើមត្នោត, the national tree ផ្ការំដួល, the national flower ចេកពងមាន់, the national fruit ត្រីគល់រាំង, the national fish អណ្ដើកហ្លួង, the national reptile ត្រយ៉ង, the national bird គោព្រៃ, the national mammal
                                     
 • ព រ រ ជសង ហ រ កម ព ជ គ ជ ន ម ត តសញ ញ ត រ ជ ត ដ លម នអ ចខ វ ប នន ក ន ងសង គមព ភពល កសព វថ ង វ ច ប ច ត រ វក ណត សម គ ល ន ងក ណត សម គ ល ភ ពម នត រ មត រ វ ន អត តសញ ញ ណ អ វ ម យ
 • បទពង ស វត រខ ម រ ប រទ ស កម ព ជ ម ស ជ គជ យ ភ ល ងជ ត ន របប កម ព ជ ប រជ ធ បត យ យ 1976 1979 អត តសញ ញ ណ ជ ត ន កម ព ជ ទង ជ ត កម ព ជ ព រ ឆ យ ល ក ខ កម ព ជ អង គរវត ត
 • ក ន ង គ លប ណង ឱ យ ស ថ ន យ ទ រទស សន ជ ត កម ព ជ ម ន អត តសញ ញ ណ របស ខ ល ន ព តប រ កដ ន ង ង យ ស រ ល ដល ទ រទស សន កជន ប ន ស គ ល ឧបករណ ន ក រ ផ ស យ របស រ ជរដ ឋ ភ ប ល
 • ទង ជ ត ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ បច ច ប បន ន ន ត រ វ ប ន ដ ក ឱ យ ប រ ប រ ស ជ ផ ល វក រ ន ឆ ន បន ទ ប ព ក រ ប ឆ ន ត  ទង ជ ត ន ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ
 • ព រ រ ជ ណ ចក រ កម ព ជ ដ យន មស មញ ញ កម ព ជ ក - ព - ជ ឬ ប រទ សខ ម រ គ ជ ប រទ សម យស ថ តន ផ ន កខ ងត ប ង ន ឧបទ វ បឥណ ឌ ច ន ក ន ងអន ត បន អ ស អ គ ន យ កម ព ជ ម នផ ទ ក រឡ សរ ប
 • អត តសញ ញ ណ ប ណ ណន ងត រ វបង ថ ល ស វ ច ន ន រ ល ម នរ ល ក ន ងម យក ប ល រយ ព លព ល ន ក រផ ដល ស វ គ ថ ង ន ថ ង ធ វ ក រ
 • ទ ក ន ងគ រ មហន តរ យ ប រព ណ ជ ត - អ នកស រព ត ម ន ត រ វគ រពប រព ណ ទ ន មទ ល ប ល អ របស សង គមជ ត - ត រ វរក ស ន វ អត តសញ ញ ណ ស សន ប រព ណ ន ង វប បធម ជ ត ដ លក ព ងធ វ អ យម នក រឱនថយ
 • អត តសញ ញ ណ ប ណ ណន ងត រ វបង ថ ល ស វ ច ន ន រ ល ម នរ ល ក ន ងម យក ប ល រយ ព លព ល ន ក រផ ដល ស វ គ ថ ង ន ថ ង ធ វ ក រ
 • ន របបថ ម គ ស ធ រណរដ ឋប រជ ម ន ត កម ព ជ សបក បក សរបស ប ល ពតប នបង ក តរណស រ សរ បរ ម ជ ត ម យគ រណស រ សប រជ ធ បត យ យស ន ហ ជ ត ន មហ ស មគ គ ជ ត កម ព ជ ន ខ កញ ញ
 • ន ងន ក ន ងប រទ ស កម ព ជ ផងដ រ ទ ងន គ ជ ផ ន កម យ ន អត តសញ ញ ណ ខ ម រ ទ ជ យ ងណ ព កវ ត រ វប នគ ត ប ញន ក ន ងខ ត តជ ច រ នក ន ងប រទ ស កម ព ជ ស មអញ ជ ញមកទស សន
 • ន ង យ ត ត ធម ក ន ង ប រទ ស កម ព ជ ក រ ម ក រ រ បច របស អ ជ ញ ធរ បណ ត អ សន ន ន អង គក រ សហ ប រជ ជ ត ប រច ន កម ព ជ ហ ក ត ថ UNTAC ដ ម ប បញ ចប ជម ល

Users also searched:

...
...
...