Back

ⓘ ខ្មែរក្រហម
                                               

ខ្មែរក្រហម

ខ្មែរក្រហម គឺជាឈ្មោះដែលសម្តេចព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ មានព្រះរាជបន្ទូលសំដៅលើក្រុមកុម្មុយនីស្តដែលប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គនៅសតវត្សរ៍ ១៩៦០។ ឈ្មោះផ្លូវការរបស់ក្រុមនេះគឺបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា ដែលចូលកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥។ បក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបានបង្កើតរដ្ឋកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅឆ្នាំ១៩៧៦ និងគ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ វត្តមានរបស់បក្សត្រូវបានរក្សាជាការសម្ងាត់រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៧៧ ហើយមិនមាននរណាម្នាក់នៅក្រៅបក្សកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាដឹងថានរណាជាអ្នកដឹកនាំបក្សនោះទេ ។ នៅក្នុងទស្សវត្ត ១៩៦០ កងកម្លាំងទ័ពខ្មែរក្រហមបានចាប់ផ្តើមកើនកាន់តែច្រើនឡើងៗនៅតាមតំបន់ព្រៃភ្នំនៃភាគខាងកើតប្រទ ...

                                               

កាំង ហ្កិច អ៊ាវ

កាំង ហ្កិច អ៊ាវ ឬអាចសរសេរថា កាំង ហ្កេចអ៊ាវ គឺជាលេខាគណៈកម្មាធិការមន្ទីរ ស-២១ នៅ​ក្នុង​របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដែលដឹកនាំដោយខ្មែរក្រហម ពីឆ្នាំ១៩៧៥ រហូតដល់ឆ្នាំ១៩៧៩។ លោកត្រូវ​គេ​ចោទ​ប្រកាន់​លើ​ករណី​បួន គឺ​បទ​ឧក្រិដ្ឋកម្ម​សង្គ្រាម ឧក្រិដ្ឋកម្ម​ប្រឆាំង​មនុស្ស​ជាតិ បទ​ធ្វើ​មនុស្ស​ឃាត និង​ការ​ធ្វើ​ទុក្ខ​ទារុណកម្ម​ទៅ​លើ​អ្នក​ទោស។ លោកកាំង ហ្កេច អ៊ាវគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវមកលើការសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់។ ខុសពីកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមផ្សេងទៀត ឌុចបានសារភាព ប្រគល់ខ្លួនឱ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩។ ក្នុងរយៈកាលចាប់ខ្លួនរបស់ឌុច លោកបាននិយាយរៀបរាប់ប្រាប់តុលាការកម្ពុជាអំពីរឿងដ៏លម្អិតៗនៅក្នុងគុក ស-២១ និងនៅក្ ...

                                               

នួន ជា

នួន ជា ត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះដើមថា រុងឡឺត ឡាវឌី កើតនៅថ្ងៃទី៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩២៦ នៅភូមិវត្តគរ ឃុំវត្តគរ ស្រុកសង្កែ ខេត្តបាត់ដំបង។ គាត់គឺជាអតីតអ្នកនយោបាយក្នុងរបបកុម្មុយនីស្តកម្ពុជា ហើយជាប្រធានអ្នកមនោគមន៍វិជ្ជា ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។គាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ជាសាធារណៈថាជាបងធំទីពីរបន្ទាប់ពីលោកប៉ុល ពត ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្នុងអំឡុងពេលការកាប់សំលាប់ប្រជាជនកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៧៥ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ ។ ឥលូវនេះនួន ជា ត្រូវបានឃុំឃាំង រង់ចាំអោយអង្គការសហប្រជាជាតិ កាត់ទោសអំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ សំរាប់តួរនាទីរបស់គាត់ក្នុងរបបវាលពិឃាត អតីតអ្នកដឹកនាំក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបីរូបទៀត ដែលនៅរស់ហើយរង់ចាំការកាត់ទោសជាមួយនួន ជាមានដូចជា៖ ...

                                               

ប្រវត្តិនៃរបបខ្មែរក្រហម

ប្រវត្តិនៃរបបខ្មែរក្រហម នៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំនៃរបបខ្មែរក្រហម ដែលបានយកតាមច្បាប់របស់ប៉ុលពត ហើយនិងផ្នែកនយោបាយនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅប្រទេសកម្ពុជា ដែលបានស្គាល់នៅពេលនោះគឺប្រើកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ.នៅក្នុងរបបនោះផងដែរគេបានដឺងថាមានមនុស្សត្រូវបានស្លាប់ប្រមាណ ជាង១,៧លាននាក់ដែលជាជនជាតិខ្មែរដែលបានឆ្លងកាត់លទ្ធផលនៃការបែងចែក មានការប្រហារជីវិតការធ្វើទារុណកម្មដោយការបង្អត់បាយជាពិសេសលើបង្ខំអោយធ្វើការងារខ្លាំងហួសកំលាំងហើយព្រមទាំងមិនមានការបរិភោគអាហារគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។ ក្នុងអំលុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានបញ្ចប់ដោយការចូលវាយប្រហាររបស់ជនជាតិខ្មែរជាមួយអ្នកជិតខាងហើយនិងការចងសម្ព័នភាព​ ប្រទេសវៀតណាមនៅក្នុងសង្រ្គាមរួបរួមរវាងកម្ពុជ ...

                                     

ⓘ ខ្មែរក្រហម

 • ខ ម រក រហម គ ជ ឈ ម ដ លសម ត ចព រ ប ទនរ ត តម ស ហន ម នព រ រ ជបន ទ លស ដ ល ក រ មក ម ម យន ស តដ លប រឆ ងន ងព រ អង គន សតវត សរ ឈ ម ផ ល វក ររបស ក រ មន
 • ដ ម ប បង ក តស ល ក ដ ខ ម រក រហម ន ព លប កសរ បក រក ត ក ដ រ ចមកដ យម លឃ ញក រផ ដ តយ ងព ស សល ច ប ប ខ ម រក រហម ឆ ន ដល កម ព ជ ប នបង ក តក ច ចក ក ត ក ដ ខ ម រក រហម
 • សម យ ខ ម រក រហម - ដ លស ដ ល ក រដ កន គ រប គ រងដ យប ល - ពតស វណ ណដ ន ន - ជ អ ង - ស រ ស ន - ស ន ខ វ - ស ផន ន ងបក សក ម ម យន ស ត ខ ម រក រហម ល កម ព ជ
 • ប រវត ត ន របប ខ ម រក រហម ន ក ន ងអ ឡ ងឆ ន ន របប ខ ម រក រហម ដល ដ លប នយកត មច ប ប របស ប លពត ហ យន ងផ ន កនយ ប យន របប ខ ម រក រហម ន ប រទ សកម ព ជ
 • ព ជ ព ចន ល ឆ ន ន ង ដ លដ កន ដ យព ក ខ ម រក រហម វ ត រ វប នបង ក តឡ ងបន ទ ប ព កងកម ល ង ខ ម រក រហម វ យដណ ត មប នទ ក រ ងភ ន ព ញព កងទ ពស ធ រណរដ ឋរបស លន
 • ន ងជ បន តបន ទ ប ក ប នក ន ក ប ប រទ សន បន ទ ប ព ខ ម រក រហម ត រ វប នដកច ញព អ ណ ច ក ឡ ងសង គ រ មវ តណ ម ព កក ម ម យន ស តវ តណ ម ន ង ខ ម រក រហម ប នបង ក តសម ព ន ធភ ពម យដ ម ប ប រឆ ងន ងរបប
 • ខ វ - ស ផន គ ជ អត ត អ នក ម ន ឥទ ធ ពល ម ន ក របស របបកម ព ជ ប រជ ធ បត យ យ ខ ម រ ក រហម ល ក ធ ល ប បម រ ជ ប រម ខរដ ឋ ន ង ជ ន យករដ ឋមន ត រ ន របប ន ល កជ អ នក ក ត ច ន
 • គ ជ ក រ មម យន ព កឆ វ ងន យមកម ព ជ ដ លម នប នព ញច ត តជ ម យន ង ខ ម រក រហម បន ទ ប ព ក ររ ល កម ព ជ ប រជ ធ បត យ យ ដ លជ រដ ឋ ភ ប លរបស ប ល - ពត
 • រហ តដល ឆ ន សង គ រ មម យន គ ជ ក រប រយ ទ ធគ ន រវ ងកងកម ល ង ខ ម រក រហម ប រឆ ងន ងរ ជរដ ឋ ភ ប លកម ព ជ ម នឆ ន ន ងស ធ រណរដ ឋខ ម រ ក រ យឆ ន
 • ក របញ ចប សង រ គ ម រវ ង ខ ម រក រហម ដ យម ន ក រ ទទ ល ស គ ល ព អង គក រ សហប រជ ជ ត ដ យ សន ធ សញ ញ សន ត ភ ព ទ ក រ ងប រ សន អ យ ខ ម រ ក រហម ប ន ទទ លយក បទ ឈប ប ញ គ ន
 • ឬប រធ នបក ស គ ប ល ពត ច ណ កឯអ នកគ ទ របក សវ ញគ ត រ វប នគ ស គ ល ជ ទ ទ ថ ព ក ខ ម រក រហម បង ក តឡ ងដ ប ងន ឆ ន សម ជ កគណបក សន ត រ វប នប ងច កទ ជ បក សព កន យមច ន

Users also searched:

...
...
...