Back

ⓘ ការរៀនសូត្រ
                                     

ⓘ ការរៀនសូត្រ

​​​​​​​ ​ នៅប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោកយើងទាំងមូលមិនថាជាប្រុស​រឺស្រី​ ក្មេងរឺចាស់ មានរឺក្រ សុទ្ឋតែត្រូវការរៀនសូត្រ។ យ៉ាងណាមិញនៅប្រទេសកម្ពុជាយើវិញមានសាស្រ្ដចារ្យជាច្រើនរូបដែលព្យាយាមខំប្រឹងរៀនសូត្រ ត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់គ្រូបង្រៀន​ ពន្យល់ផ្សេងៗដើម្បីក្រេបយកចំនេះដឹងនឹងអាចឡើងធ្វើជាកវីទៀតផង។ នៅពេលដែលពួកគេមានចំនេះដឹងជ្រៅជ្រេះហើយនោះ​​​​ គឺមិនខ្លាចនៅការគាបសង្កត់របស់អ្នកដ៏ទៃឡើយ។

ខ្មែរយើងនៅសម័យមុនមានសាស្រ្ដចារ្យកវីម្នាក់ព្រះនាមៈ ក្រមង៉ុយ ដែលបានអប់រំប្រៀនប្រដៅមនុស្សគ្រប់ៗរូបមានការរៀនសូត្រដើម្បីអោយមានចំនេះដឹងនៅក្នុងខ្លួនដែលអាចអោយគ្រួសារ រួមទាំងយើងផ្ទាស់មានភាពថ្កុំថ្កើនមានកេរ្ដិ៏ឈ្មោះផងដែរ។ ដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែខឹតខំរៀនទាំងអស់គ្នា។

                                     
 • គ ភ វន មយបញ ញ បញ ញ ដ លក តមកអ ព ក របដ បត តធម ជ ក ស ត ង ម នម នត រ មជ ក រអ ន ក រល ក ររ នស ត រ ឫក រសញ ជ ងគ តន ទ ព ន ត យម លក រក ត ន ងរល ទ វ ញន វ ទន ទ ងឡ យ ន ងពង រ ង
 • គ រ ស រ ឥឡ វប រជ ជន ន ក ន ងភ ម ន ប នយល ដ ងច រ ន ន វស រ ស ខ ន ន ក ររ នស ត រ ហ យ គ រ ស ររបស ព កគ ត ប ន ជ រ ញអ យខ តខ រ ន ទ ប ជ ព កគ ត ល ប ក យ ងណ ក ដ យ
 • ន ងយ វជនដ លម នជ វភ ពក រ ក រអ យទទ លប នន វក រអប រ ន ង ក ររ នស ត រ ដ នប ស ក ត រ វប នបង ក តឡ ងន ខ ត តក បក ន ងឆ ន សម រ ប ស រ ត ដ លម
 • ន ងជ ទ ស ន ក អ ស រ យរបស ព រ សង ឃប រម ណជ ជ ង អង គ ន ងន ស ស តជ ង ន ក ផង ដ លក ព ងត ស ន ក ន ង គង ន ដ ម ប ស វ ងរក ក ររ នស ត រ ក ន ងរ ជធ ន ភ ន ព ញ
 • ខ ញ រ នទ ទ ត យ ងដ រផ ល វត រ វហ យ ម ងប នបន ថ ម វ ញ ញ ណខ ញ វ ម នម លក ន ង ក ររ នស ត រ ស វ ប រ ប កខ ញ កម យរយជ ព ក ម ងប រ មប នថ ល ងទ ក ខ ខ ញ ព ប កជ ប ព រ យជ ប
 • ជ រ សយកស ស សដ លម នភ ពក រ ក រ ន ងម នសមត ថភ ពគ រប គ រ ន ន ង ឧស ស ហ ព យ យ មក ន ង ក ររ នស ត រ ហ យច ព ស ស សដ លម នលទ ធភ ពប នច លមករ នន ស ល ដ នប ស ក ស ល ក ម នវ ធ នក រ
 • ន ងម យច ន នទ តទ ប រទ សថ ន ក ន ងភ ម ន ស រ ប យ វជនព ស វម ន ក ររ នស ត រ គ រប គ រ ន ទ គ ភ គច រ នព កគ ត ងត ដ ល ងបងត ចបងធ
 • ម ដ កន ក រ មត ចក ដ យ ក រ មធ ក ដ យ ក ត រ វក រ នស ត រអ យ ប នច ដ ងដ រ ក ររ នស ត រ ម នក ររ នស ត រព ស ល ព ក រ មគ រ ស រន ងព សង គម ម ដ កន យ ងហ ចណ ស ក
 • ប ស នជ ប នក ត ជ មន ស សវ ញ មន ស សន ល ងង ឥតប រ ជ ញ ប គ គលខ ល ជ អ នក ច លច ត ត ក ររ នស ត រ ឲ យប នច ដ ងច រ ន ហ យដ យស រ ក រច ដ ងច រ ន គ ម នប រព រ ត តខ ស ល ស ល ប ព ល កន ទ
 • ន ត ឮម ស នទ ត ប បឡ កហ យម លទ ឈប ន យ យព ឡ នទ ថ ង ម នស មឯងប នប រ ប ខ ញ ព ក ររ នស ត រ ត ល កត រ វច ញទ ក រ យ ងក ប នប កគ ន ទ ម លម នដ ណ ងអ វ ប ល ក
 • ន ងស ងខ ល នក ល យជ វ រ ប រសឬមហ ប រស ដ លជ ទ ប រ ថ ន ន មន ស សទ ងព ង ត មរយ ក ររ នស ត រ ដ យយកច ត តទ កដ ក ន វគ ណសម បត ត ន មហ ប រសទ ងឡ យ ន ងប រត បត ត ត ម
 • ស គ ល ខ ល នថ ជ អ នកបន តប រព ណ ស ថ វ រ ហ យបន ទ ប ព សង គ យន ល កទ មក ក ន ត បន តហ ក ររ នស ត រ ថ ជ ស ថ វ រថ រ ព រ ទ ធ ច រ យ ទ រ ស ត របស វ ភជ ជវ ទ ន

Users also searched:

គុណភាពអប់រំ, ការអប់រំ គឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់យេីងទាំងអស់គ្នា,

...
...
...