Back

ⓘ សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ
                                               

Vlamertinge

Vlamertinge គឺជាភូមិមួយនៅក្នុងខេត្តប៊្លុងដ៍ខាងលិចរបស់បែលហ្ស៊ិកនិងជាទីក្រុងមួយនៃទីក្រុង Ypres ។ មជ្ឈមណ្ឌលភូមិ Vlamertinge ស្ថិតនៅកណ្តាលទីក្រុង Ypres តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ N38 ទៅកាន់ទីក្រុង Poperinge ក្បែរនោះ។ ក្រៅពីមជ្ឈមណ្ឌលនៃទីក្រុង Ypres ខ្លួនវាផ្ទាល់គឺ Vlamertinge គឺជាទីក្រុងធំបំផុតនៃទីក្រុង Ypres ។ នៅភាគខាងលិចនៃ Vlamertinge តាមបណ្តោយផ្លូវទៅ Poperinge គឺជាភូមិរបស់ Brandhoek ។

សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ
                                     

ⓘ សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ

សង្រ្គាមលោកលើកទីមួយគឺដែលចូលរួមពីប្រទេសជាច្រើន ដែលនេះជាហេតុផលដែលយើងហៅថាសង្គ្រាមលោក។ សង្គ្រាមលោកលើកទី១ចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ ១៩១៤ និងបញ្ចប់នៅឆ្នាំ ១៩១៨ គេក៏អាចហៅមួយទៀបានថាសង្គ្រាមលោកលើកទី១។ វាគឺជាសង្គ្រាមមួយដ៏ធំមុនពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី២បានចាប់ផ្តើម។ ប្រទេសចំនួន ១៣៥ បានចែកបក្សពួកនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទីមួយនិងមនុស្សច្រើនជាង១៥លាននាក់បានស្លាប់មៅក្នុងសង្គ្រាមនេះ។ សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយគឺជាចំបាំងរវាងប្រទេសស្ទើរតែទាំងអស់នីក្នុងទ្វីបអ៊ឺរ៉ុប។ ការប្រយុទ្ធពិតបានកើតឡើងក្នុងកំឡុងពេលសង្គ្រាមជួរមុខបានផ្ទុះឡើងនៅកន្លែងផ្សេងគ្នា។ ផ្នែកខាងមុខបច្ចឹមប្រទេសគឺជាកន្លែងប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់នៅចន្លោះប្រទេសអាល្លឺម៉ងនិងកន្លែងកើតឡើងនៃសម្ព័នមិត្ត។ ពួកគេថែមទាំងបានដក់កងកម្លាំងនៅក្នងប្រទេសទៅដាក់ជាបញ្ហាក្នុងតំបន់នេះ ផ្នែកសំខាន់នៃការប្រយុទ្ធបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នេះជាលាន្នដ្ឋានក្នុងការច្បាំងគ្នា។ ផ្នែកខាងបូពា៏ប្រទេសបានចាប់ផ្តើមច្បាំងគ្នានៅត្រងចំនុចកណ្តាលនិងអ៊ឺរ៉ុបខាងកើតនិងជាកន្លែងមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទីមួយ។ចម្បាំងបានបញ្ចប់ផ្នែកបូពា៏ប្រទេសគឺមិនមានលាន្នដ្ឋានប្រយុទ្ធដូចបច្ចឹមប្រទេសទេ ប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការពឹងផ្អែកលើខ្សែបន្ទាត់នៃការរៀបជាស្រេចនៃទាហានដើម្បីប្រយុទ្ធនិងបច្ចាមិត្ត។ ចំបាំងជួរមុខគឺមានការប្រយុទ្ធយ៉ាងច្រើនដែលរួមបញ្ចូលចំបាំងជួរមុខនៅមជ្ឈឹមបូពា៏និងប្រទេសអ៊ីតាលី ការប្រយុទ្ធក៏បានថែមទាំកើតឡើងនៅតំបន់អាហ្វ្រិកនៅឯសមុទ្រ។សង្គ្រាមបានបញ្ចប់ដោយការចុះសន្ធិសញ្ញាពីបណ្តាប្រទេសជាច្រើន ផ្នែកដែលសំខាន់បំផុតគឺជាសន្ធិសញ្ញានៃវើសៀល។ សង្គ្រាមលោកលើកទីមួយគឺជាសង្គ្រាមដំបូងដែលជាកន្លែងរបស់រថពាសដែកនិងយន្តហោះចំបាំង និងនាវាមុជទឹកឫក៏កប៉ាលមុជទឹក ដែលប្រើជាអាវុទ្ធសាមញ្ញ។

                                     
  • 200px សង គ រ មល ក ល កទ ភ ស អង គ ល ស World War I ឬ First World War គ ជ សង គ រ ម សកល ម យ ដ ល ម ន ប រភព ច ញព ទ វ បអ រ ប ព ឆ ន ដល
  • ប រទ សអង គ ល ស ប រទ សប រ ង ន ង ប រទ សជ ច រ នផ ស ងៗទ ត សង គ រ មល ក ល កទ ម យ ប នគ ស គ ល ផងដ រថ ជ សង រ គ មល ក ល កទ ម យ ឬសង រ គ មដ អស ច រ យជ សង គ រ មព ភពល កកណ ត លន អ
  • ដ យភ គច រ នជ ជនជ ត អ រ ប រដ ឋស រ សម យថ ម ត រ វប នបង ក តឡ ងក រ យព សង គ រ មល ក ល កទ ម យ ដ យជ ដ នដ អ ណត ត របស ប រ ង ន ងគ ជ រដ ឋអ រ ប ដ លធ ជ ងគ ដ លបង ក ត
  • អ ទ រ សក ល ចរ បរ ងថ ម ច ញជ រ ជ ធ បត យ យក ប លព រ អ ទ រ សប នច លប រល កក ន ង សង គ រ មល ក ល កទ ម យ ម នដ ប ងគ ក រ មក រដ កន របស អធ រ ជហ រ វង ហ ស ស ហ វទ បន ទ ប ព រជ ឋទ យ ទព រ អង គ
  • ធន គ រន ងសន ត ស ខសង គមរបស កម មករ ក ន ងន មល កជ ប រធ នទ ម យន អ ឡ ង សង គ រ មល ក ល កទ ម យ ល កប នឃ ញភ ពឃ ឃ ស អ យរល យន សង គ រ មន សមរភ ម ហ ក ល ប ល
  • ចក រភពរ ស ស សង គ រ មផ ទ ក ន ងរ ស ស សហភ ពស វ ត សង គ រ មល ក ល កទ ម យ The Russian Republic Proclaimed at prlib.ru, accessed 12 June 2017
  • ដ លជ ហ ត ន ក រច ប ផ ដ មអ ណ ន គមក ច ចន អ ហ វ រ កខ ងជ ងរបស ប រ ង ក ឡ ង សង គ រ មល ក ល កទ ម យ បន ទ ប ព ប រ ងប នរងគ រ ដ យស រឧបទ ទវហ ត ធ ងន ធ ងរន ត មព រ ដ នខ ងល ច
  • ន ក ន ង Vlamertinge ម នម យច ន នន កងកម ល ងយ ធ របស ចក រភពអង គ ល សព សង រ គ មល ក ល កទ ម យ Brandhoek Military Cemetery Red Farm Military Cemetery Vlamertinghe
  • ម ន សង គ រ មល ក ល កទ ប រទ ស ភ គច រ ន ន ទ វ បអ រ ប រ មទ ង ប រទ ស រ ស ផងដ រ ស ទ ធត ជ ប រទ ស ក ន របបរ ជ ន យម ប ន ត ក រ យ សង គ រ មល ក ល កទ មក

Users also searched:

តើអ្នកណារំដោះប្រទេសបារាំងចេញពីហ្វាសុីសអាល្លឺម៉ង់,

...
...
...