Back

ⓘ សំដី
                                               

ការរាប់អានមិត្តល្អ

សំដីផ្អែមល្ហែម​​ នាំអោយមានមិត្តសម្លាញ់ច្រើន​ ពាក្យសំដីរួសរាយ បង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ។ សូមអោយមានមនុស្សជាច្រើនគោរពរាប់អាន ប៉ុនែ្ត ក្នុងចំណោមមនុស្សមួយពាន់នាក់ ចូរជ្រើសរើសយក តែម្នាក់ធ្វើជាទីប្រឹក្សា បើចង់យកនរណាម្នាក់មកធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់ ចូរសងេ្កតមើលចិត្តគេជាមុនសិន កុំអាលទុកចិត្តលើគេពេក​ ព្រោះអ្នកខ្លះធ្វើជាមិត្តសម្លាញ់នៅពេលណាចង់បានផលពីយើង តែក្នុងគ្រាមានអាសន្ន គេ​រត់ចោលយើង​។ មានមិត្តសម្លាញ់ខ្លះ ប្រែកា្លយទៅជាសត្រូវ ដោយនិយាយបរិហារកេរិ៏យើងបណ្តាលអោយយើងអាប់កិតិ្តយស។ មានមិត្តសម្លាញ់ បរិភោគបាយរបស់ យើង ប៉ុន្តែ នៅគ្រាដែលយើងមានអាសន្នគេរត់ចោលយើង។ ក្នុងពេលសម្បូណ៏សប្បាយ គេសុខចិត្តស្លាប់រស់ជាមួយយើងទាំងហ៊ានត្រួតត្ ...

                                     

ⓘ សំដី

សំដីកំណត់បទវែងខ្លី

បង្កប់អត្ថន័យប្រស្រ័យគ្នា

អាចក្លាយអាវុធមុតអង្គា

ប្រទុស្តគ្នីគ្នាអោយឈឺឆ្អល់។

សំដីពិរោះខ្ពស់តម្រា

អាចផ្សះចិន្តាផុតអំពល់

ពាក្យពេចន៍ទន់ភ្លន់មានមង្គល

អ្នកស្តាប់ស្តាប់យល់និមលចិត្ត។

សំដីគ្រោតគ្រាតត្បៀតដើមទ្រូង

អាចក្លាយអន្លូងទូងវិបរិត

ផៅឃ្លាតញាតិគេចមិនហ៊ាននិត្យ

ត្បិតភាពឧក្រិដ្ឋនៃភាសា។

ច្នេះមុនស្តីហារគប្បីគិត

ជ្រើសពាក្យអម្រិតក្រិតតម្រា

សំដីប្រសើរនាំសុខា

មង្គលមហាគ្រប់ទិសទី។

អ្នកស្រី កែវ ច័ន្ទបូរណ៍

                                     
  • ព ធ ត ហ ព រ សស ទ ក រម សហ ក រ ដ ល វ លយន ត ស វ យជ រ ស វ យទ ប អន តរជ ត ប វ ត អ ស ដ គណកម មក រជ ត រ បច ក រប ឆ ន ត ខ ត ត ក រ ងន ប រទ សកម ព ជ ក រស ងទ សចរកម ព ជ
  • ម ច ឆ ទ ដ ឋ គ ន តយល ខ ស - ម ច ឆ សង កប ប ស ចក ត ត រ រ ខ ស - ម ច ឆ វ ច ស ដ ខ ស - ម ច ឆ កម មន ត ក រង រខ ស - ម ច ឆ អ ជ វ ក រច ញ ច មជ វ តខ ស - ម ច ឆ វ យ ម
  • វ ងវ ដ ចគ ន ជ ន ញ ជ ស ដ របស ខ ម រ គ រខ ម រយ ងថ ឲ យច ប ស ត ម ស ដ របស ជ ត យ ងវ ញ ជ ក រប រព ណ ស ឈ ម ថ យ ងម នព រមថ ឲ យឃ ល តច ក ស ដ ដ មរបស ខ ល ន ក លប យ ងន យ យជ ម យន ងស ម
  • ត រ តព ន ត យឡ ងវ ញថ ត យល គ រប គ ន ហ យឬន ទ ន ក ទ នងដ យប រ ព ក យ ស ដ ទ ន ក ទ នងដ យម នប រ ព ក យ ស ដ ទ ន ក ទ ងល អ ភ ពប កច ហរ ន ងជ ន រ មច ណ កក រយល ច ត ត
  • meeting ក ព ក ព ផ ប តង ហ ក ន ងព ក យ ច ហ រយ ក ផ ង ស ដ ថ ក ព ង ព ក យខ ម រ ន ន ស ដ ថ ស មណ រ ព ក យខ ម រ ច ហ បងស រ ហ ហ បងប រ ស ព ថ
  • ប រហ លជ ម នម នសង ឃ មទ ម លទ ឭប រយ គន ភ ល ម ប រ នន កឃ ញដល ស ដ ឪព កដ លផ ត ម នព លច កស ថ នទ ថ ន យម នជម រ សព រ សម រ ប ជ វ តរបស ខ ល ន ត ន យគ រជ រ សរ ស
  • គ អ នកធ វ សម ធ ន ឯង ហ យគ ដ ងខ យល វ ង, ខ ល គ រ ត គ រ ត ឬស ខ មប ន ដ យស រក រច រ នសត ប បដ ឋ ន យ ង ស ដ បងប រ ស Heng Leang Chea 345567 ខ យល ព យ ខ យល គ ខ យល ដ ន
  • ក បណ ត យឱ យម នអ ព ហ ង ស ន ក ន ងសង គមដ រ ជម ល រវ ងប ត ប រពន ធ ក របង កឱ យម នអ ព វ យដ ប រ ស ដ បរ ហ រក ត ត គ ន ទ វ ញទ មក ឬក រឈ នដល ក រប កប ក ក នច ប ត ប រពន ធ ន ងក រ មគ រ ស រ
  • រជ ជក ល គ.ស - ព រ រ ជភ គ ន យ យរបស ព រ ឝ រ ម រញ ព រ ន មហ ត ម ស ដ ច នថ ផ វ នច ន ព រ ចន ទ រ? ក លប ឡ ង ស យរ ជ យ ភ ល ម

Users also searched:

...
...
...