Back

ⓘ ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិន
                                               

ពាលាទិត្យ

ស្វាមិន ពាលាទិត្យ រឺ ឝ្រីពាលាទិត្យ រជ្ជកាល គឺជាស្វាមិននៃបុរ មួយដែលមានឈ្មោះថាអនិន្ទិតបុរ ក្រោយមកក្លាយជា ពាលាទិត្យបុរ។

                                               

រាជវង្សថាង

រាជវង្ស​ថាង ជាអតីតរាជវង្ស​មួយ​នៃ​ប្រទេស​ចិន ដែល​បន្ត​ពី រាជវង្ស​សួយ និងបន្ដដោយ​ សម័យកាលរាជវង្សប្រាំ​ និង​នគរដប់។ រាជវង្សនេះ​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​គ្រួសារ​ត្រកូលលី ដែលបាន​ដណ្ដើម​កាន់កាប់​អំនាច​ក្នុង​ពេល​ធ្លាក់ចុះ និងការដួលរលំ​នៃ​ចក្រភព​សួយ។ រាជវង្ស​នេះ​ត្រូវ​បានបង្អាក់​មួយរយៈពេល​ខ្លី នៅពេល​ដែលម្ចាស់ក្សត្រីអ៊ួ ស៊ឺធាន បាន​ដណ្ដើមយក​រាជបល្ល័ង និង​បាន​ប្រកាសខ្លួនជា​រាជវង្សចូវ​ទី២ ហើយ​ទ្រង់​ក្លាយ​ស្ដេចស្រីចិន​តែ​មួយអង្គ​គត់​ដែលបាន​ឡើងគ្រងរាជ។ រាជវង្ស​ថាង មាន​រាជធានី​នៅឆាងអាន បច្ចុប្បន្នក្រុងស៊ីអាន ដែល​នៅ​ពេល​នោះ​ជា​ទីក្រុង​ដែល​មាន​ប្រជាជន​ច្រើន​ជាង​គេ​នៅលើលោក ហើយជាទូទៅ​​ត្រូវបាន​គេ​ចាក់​ទុក​ជាចំនុច​មួយ​ ...

                                               

នគរពួកមន

ពួកនគរមន គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះខាងនយោបាយរបស់ពួកជនជាតិនិយាយភាសាមន ដែលធ្លាប់បានគ្រប់គ្រងផ្នែកដ៏ធំនៃប្រទេសភូមាសព្វថ្ងៃនេះ ក្នុងសម័យកាលផ្សេងៗកាលពី១២០០ឆ្នាំមុននេះ។ នគរទាំងនេះបើតាមពង្សាវតារមន នគរសុធម្ម នគរហង្សាវត្តី និង នគរហង្សាវត្តីបាគូ ។ នៅប្រទេសថៃ ស្រីគោត្តបុរ ទ្វារវត្តី នៅភាគកណ្ដាលប្រទេសថៃ, ហរិបុញ្ជយ គឺជានគរមននៅភាគខាងជើងថៃ រាជធានីស្ថិតនៅលាំពូន, នគរលវោ នៅច្រាំងទន្លេចៅព្រះយាខាងឆ្វេងភាគខាងលើ។ នៅលាវ ស្រីគោតបុរ ស្ថិតនៅប្រទេសលាវម្ដុំវាំងចន្ទន៍សព្វថ្ងៃនេះ អ្នកប្រាជ្ញលាវថា ប្រហែលជានគរវ៉ិនតាន រឺ កម្វុជលើ។

                                     

ⓘ ភូមិសាស្ត្រនយោបាយចិន

  • អ ម រ ក ជ សត រ វ ទ ម យ របស ច ន គ ក រ ប រ ប រ ល ស ថ នភ ព នយ ប យ ន អ ម រ ក ន ង ក រ ប រ ប រ ល ខ ល ង ន បរ បទ ភ ម ស ស ត រ នយ ប យ ន ក ន ង ព ភពល ក ន ហ យ
  • ច ន ដ ច ជ ច ន ន ដ ច រ ន សន ធ កសន ធ ប ន ប រជ ជន ច ន របប ក ម ម យន ស ត ផ ត ច ក រ នយ ប យ សម ល ត ក ញ ញ របស ថ ន ក ដ កន ច ន ទ ល ត វ ន
  • ន ឆ ន មក ច ន ម ន ព ញ ច ត ត ន ង វត តម ន ទ ហ ន អ ម រ ក ន ក រ ខ ងត ប ង ទ ហ យ ប ង ចង ក ច ត ឥទ ធ ពល នយ ប យ ន ង យ ធ របស អ ម រ ក ឲ យ អស ព
  • អស រយ ព លរ ប ព ន ឆ ន មកន នយ ប យ ប រទ ស ច ន គ ផ អ កទ ល របបរ ជ ន យមត ណព ជពង ស ឬរ ជវង សដ យច ប ផ ត មដ ប ងន ក ន ងរ ជវង សស ក រ យព រ ជវង សស ប នបង ក តឡ ង ប រទ ស ច ន
  • គ ម ន ចក ខ ន ម ត ត ភ ម ស ស រ ត នយ ប យ រ ម គ ន ម យ ទ ព ព រ ប រទ ស អ រ ប ធ ៗ ន ម យៗ ដ ចយ ង អ ល ល ម ង ប រ ង ន ង អង គ ល ស ម ន ចក ខ ន ម ត ត ភ ម ស ស រ ត នយ ប យ រ ងៗ ខ ល ន របស គ
  • ន មហ អ ណ ច ថ ម ថ ម ង ម យ ច ន ន ដ ច ជ ប រទ ស ច ន ឥណ ឌ ប រ ស ល ល ន ង ល ន យ យ ប ប ផ ស ង សសរ ទ រ ង ន ភ ម ស ស រ ត នយ ប យ ព ភពល ក ប ន ចល ត ច ញ ព មហ សម ទ រ
  • ភ ម វ ទ យ ទស សន Geosophy ភ ម វ ទ យ វប បធម ភ ម វ ទ យ នយ ប យ ឬ Geopolitics ស ដ ស ក ស អ ព ភ ម ស ស ត រ ប រវត ត ស ស រ ត ន ង វ ទ យ ស ស រ តសង គម... ភ ម វ ទ យ ប រវត ត
  • ន ភ ម ស ស រ ត នយ ប យ ព ភពល ក សព វ ថ ង ទ ព ក អ នក វ ភ គ ដដ ល អ អ ង ទ ត ថ បណ ត មហ អ ណ ច ថ ម ថ ម ង ជ ព ស ស ប រទ ស ច ន
  • ភ ម ស ស ត រ នយ ប យ ម យ ល អ ន ក ន ង ត បន អ ស អ គ ន យ ដ ល ឋ ត ន ក រ ម ឥទ ធ ពល ខ ល ង ព ក របស ប រទ ស ច ន ន ង របស សហរដ ឋ អ ម រ ក
  • ដ ល អ ច ធ វ ឲ យ មហ អ ណ ច ស ដ ឋក ច ច ជប ន ក ល យ ជ មហ អ ណ ច នយ ប យ ន ង យ ធ ប ន ន ង ថ ម ន ត អ វ ធ ន យក ល អ រ ទ ដ ល អ ច រក ស សន ត ស ខ របស ជប ន ប ន

Users also searched:

...
...
...