Back

ⓘ នយោបាយចិន
                                               

គណបក្សកុម្មុយនិស្តចិន

គណបក្សកុម្មុយនិស្តចិន ឬអាចហៅបានថា បក្សកុម្មុយនិស្តចិន គឺជាគណបក្សនយោបាយកាន់អំណាចតែមួយគត់នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។ នៅប្រទេសចិនក៏មានគណបក្សនយោបាយស្របច្បាប់ចំនួន ៨ ផ្សេងទៀតដែរ ក៏ប៉ុន្តែគណបក្សទាំង ៨ នោះត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអាណាព្យាបាលភាពនៃបក្សកុម្មុយនិស្តចិនដែលបង្កើតបានជារណសិរ្សបង្រួបបង្រួមមួយ។ គកច ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩២១ ដោយលោកឈិន ឌូស៊ាវ និងលោកលី តាចាវ។ ក្រោយពីបានបង្កើចមក បក្សមួយនេះបានទទួលនូវប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ប្រជាជនចិនហើយនៅឆ្នាំ១៩៤៩ បក្សកុម្មុយនិស្តចិនក៏បានទទួលជោគជ័យក្នុងការបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលជាតិនិយមគួមីនតាងចេញពីចិនដីគោកទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់។ នៅថ្ងៃទី១ ខែតុលា ឆ្នាំ១៩៤៩ សាធារណរដ្ឋប ...

                                     

ⓘ នយោបាយចិន

 • អស រយ ព លរ ប ព ន ឆ ន មកន នយ ប យ ប រទ ស ច ន គ ផ អ កទ ល របបរ ជ ន យមត ណព ជពង ស ឬរ ជវង សដ យច ប ផ ត មដ ប ងន ក ន ងរ ជវង សស ក រ យព រ ជវង សស ប នបង ក តឡ ង ប រទ ស ច ន
 • យ ធ ន ង នយ ប យ ម ល ហ យ ប គ ម ន ឧបសគ គ អ វ ធ ដ ទ ន ង ប គ ម ន ភ ព ច ដន យ ធ ងន ធ ងរ ន ប រវត ត ស ស រ ត ទ ម ន យ រ ម ន ឆ ប ច ន
 • ច ន ដ ច ជ ច ន ន ដ ច រ ន សន ធ កសន ធ ប ន ប រជ ជន ច ន របប ក ម ម យន ស ត ផ ត ច ក រ នយ ប យ សម ល ត ក ញ ញ របស ថ ន ក ដ កន ច ន ទ ល ត វ ន
 • គណបក សក ម ម យន ស ត ច ន គកច ច ន 中国共产党, ភ ងអ ង Zhōngguó Gòngchǎndǎng ឬអ ចហ ប នថ បក សក ម ម យន ស ត ច ន បកច គ ជ គណបក ស នយ ប យ ក ន អ ណ ចត ម យគត ន ស ធ
 • ន ឆ ន មក ច ន ម ន ព ញ ច ត ត ន ង វត តម ន ទ ហ ន អ ម រ ក ន ក រ ខ ងត ប ង ទ ហ យ ប ង ចង ក ច ត ឥទ ធ ពល នយ ប យ ន ង យ ធ របស អ ម រ ក ឲ យ អស ព
 • ទ ដ ឋភ ពស មញ ញន ប រវត ត ស ស ត រ ច ន គ ថ សម យក លផ ល ស ប ដ រជ ច រ នន ក របង រ បង រ មន ងប កប ក នយ ប យ រ មជ ម យន ច ន ជ ច ដន យក ត រ វប នត រ តត រ ដ យព កមន ស សមកព វ លស ត ប
 • ចង ប រម ល ផ ត គ ន ជ រក ក រ ម ដ ប ល ត ម យ គ ស ទ ធស ង ជ ម លហ ត នយ ប យ ប ន ត ន ទ ប ផ ត ន ឆ ន ន ព ល ដ ល បណ ត ប រទ ស អ រ ប ប រជ ធ បត យ យ ច ន ន
 • ន មហ អ ណ ច ថ ម ថ ម ង ម យ ច ន ន ដ ច ជ ប រទ ស ច ន ឥណ ឌ ប រ ស ល ល ន ង ល ន យ យ ប ប ផ ស ង សសរ ទ រ ង ន ភ ម ស ស រ ត នយ ប យ ព ភពល ក ប ន ចល ត ច ញ ព មហ សម ទ រ
 • ច ន ឡ ងច ណ កឯថ ន ក ដ កន គ ម នត ងន ស ធ រណរដ ឋ ច ន វ ញត រ វបង ខ ខ ល នដកថយរត ទ ក ត វ ន ក រ យមកទ តគ ក រឈ នច លដល សម យក លន ក រប រឈមម ខផ ន ក នយ ប យ
 • ហ យបក សក ម ម យន ស ត ច ន ក ច ប ផ ត មម នប រជ ប រ យភ ពឡ ងព ព លន ដ រ ចលន បដ វត តន ក ម ម យន ស ត ច ន គ ម នគ លលទ ធ គ លប ណងដ វ ងឆ ង យ ហ យន ងយ ទ ធស ស ត រ នយ ប យ ច ប ស ល ស
 • នយ ប យ របស ប រទ សកម ព ជ ជ ម យរដ ឌ ភ ប លជ ន ខ ពស ជ ច រ នមន ត រ ន ងឥស សរជន នយ ប យ ភ គច រ នដ លម នដ មក ណ ត ច ន ក ណត ត រ ដ ប ងប ផ តន ក រទ ទ ត របស ច ន ប នក តឡ ងន ច ងសតវត សទ
 • ត មប រវត ត ស ស រ តប រទ ស ច ន ប នព លទ កថ ព រ ព ទ ធស សន ប នផ សព វផ ស យច លមកក ន ប រទ ស ច ន ត ងត ព ឆ ន ម នគ រ ស តសករ ជ គ ប រហ លជ ព.ស.
 • ដ ល អ ច ធ វ ឲ យ មហ អ ណ ច ស ដ ឋក ច ច ជប ន ក ល យ ជ មហ អ ណ ច នយ ប យ ន ង យ ធ ប ន ន ង ថ ម ន ត អ វ ធ ន យក ល អ រ ទ ដ ល អ ច រក ស សន ត ស ខ របស ជប ន ប ន

Users also searched:

...