Back

ⓘ នូវែលសេឡង់
នូវែលសេឡង់
                                     

ⓘ នូវែលសេឡង់

​នូវែលសេឡង់​ គឺជាប្រទេសមួយត្រូវបានគេកត់សំគាល់ថាជាលក្ខណៈភូមិសាស្រ្តញែកចេញពីគ្នា ស្ថិតនៅភាគត្បូងឈាងខាងលិចនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិក ដែលស្ថិតនៅប្រមាណពី២០០០គីឡូម៉ែត្រ ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលី កាត់នឹងសមុទ្រតាស្មាន់ និងស្ថិតនៅជាប់ប្រទេសភាគខាងជើងដូចជានូវែលកាឡេដូនី ហ្វីជី ព្រមទាំងតុងហ្គា ។ ស្ថិតនៅតាមបណ្តោយដែលញែកដាច់ពីគេប្រទេស​នូវែលសេឡង់​មាន សត្ចប្លែកៗ គ្រប់គ្រងដោយបក្សី ក្រុមមនុស្សដែលបានវិនាសសាបសូន្យបន្ទាប់ពីការមកដល់របស់មនុស្សព្រមទាំងថនិកសត្វដែលពួកគេបានណែនាំ ។ ភាគច្រើនចំនួនប្រជាជនប្រទេស​នូវែលសេឡង់​​ជាអ្នកមានដើមកំណើតពីទ្វីបអឺរ៉ុប និងជនជាតិដើមនៃតំបន់អូសេអានីនិងជនជាតិម៉ៅរី​ ហើយច្រើនបំផុតជាអនីតិភាពជនជាតិអាស៊ី និងជនជាតិប៉ូលីណេស៊ី ។ ក្រុមអនីតិភាពទាំងនោះមានភាពសំខាន់ ជាពិសេសនៅ តំបន់ទីប្រជុំជន ។ ភាសាដែលគេប្រើនោះភាសាអង់គ្លេស ។

ប្រទេស​នូវែលសេឡង់​​ជាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយដែលមានឋានៈខ្ពស់ បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបណ្តាប្រទេសនៅលើអន្តរជាតិដែលជាប្រទេសកំពូលៗ រួមទាំងវិស័យអប់រំ សេរីភាពសេដ្ឋកិច្ច ហើយបង្ហាញនូវចំនួនដ៏ទាបនៃសន្ទស្សន៍នៃអំពើពុករលួយ ។ ទីក្រុងជាច្រើនក៏មានឋានៈខ្ពស់ៗក្នុងចំណោមទីក្រុងមានបំផុតនៅលើពិភពលោក ។

ម្ចាស់ក្សត្រីអេលីសាប៊ែតទី២ ជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសហើយក៏ជាអ្នកដែលត្រូវបានគេឱ្យតំណាងជាអគ្គទេសាភិបាលដែលកាន់អំណាចបម្រុង ។ ក្សត្រីនិងអភិបាលខេត្តទូទៅកម្រនឹងលុកដៃក្នុងការប្រើអំណាចដោយគ្មានការចេញបញ្ជាពីគណៈរដ្ឋមន្រ្តី​ នីតិបញ្ញាតិ អំណាចក្នុងនយោបាយ ត្រូវបានជាប់ឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ ។ រដ្ឋសភានៃប្រទេស​នូវែលសេឡង់ ព្រមទាំងអំណាចប្រតិបត្តិដែលធ្វើការយ៉ាងមានប្រសិទ្ឋភាពដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់​ និងអ្នកដទៃទៀតនៅជួររដ្ឋមន្ត្រី ។

                                     
  • ប ន ត ន ក ន ងប រទ សម យច ន ន ដ ចជ សហរដ ឋអ ម រ ក វ ត រ វប នហ ថ soccer ន ជប ន ន វ ល ស ឡង អ ព រ ច ខ ងត ប ង អ ស ត រ ល ក ណ ដ ន ងស ធ រណរដ ឋអ រឡង ព ក យទ ងព រត រ វប នគ ប រ ជ ទ ទ
  • ប ល ន ស ប រ ង ន វ លក ល ដ ន ស ងប ត ឡ ម ស ងម ត ង ស ងព យ រ ន ងម ក ឡ ង ន ង វ ល ស ន ងហ វ ទ ណ អត តឈ ម ប រទ ស ត រ វប នស គ ល ដ យធម មន ញ ញគ ស ធ រណរដ ឋម ស ដ វ ន
  • វ ត រ វប នក ល យជ សម ជ កព ញស ទ ធ របស យ ហ វ ន ក ន ងឆ ន ក ឡ ប ល ទ ត ន វ ល ស ឡង ប នច លជ ម យ AFC ន ឆ ន ហ យច ញន ទ វ ញក ន ងឆ ន
  • ន ងពលរដ ឋភ ព ជ រ ន ខ ម រ - ក រព តន ងត ល ខ សម ធ នវ ជ ជ ត អ រ ន វ ល ស ឡង កម ព ជ បញ ឈប អ ព ហ ព ព ហ ជ បណ ដ អ សន នរវ ងប រសក រ ខ ងត ប ង ស ត រ កម ព ជ
  • ខ កញ ញ ប រ ង អង គ ល ស ន ងសម ព ន ធម ត ត ម នដ ចជ អ ស ត រ ល ន វ ល ស ឡង អ ហ វ រ កខ ងត ប ង ន ងក ណ ដ ប នប រក សសង គ រ មមកល អ ល ល ម ង
  • រ ឯ ជប ន វ ញ ចង ប ក ច ហ ល ហ ដ នដ អ ស ដល ប រទ ស ផ ស ង ដ ចជ អ ស រ ត ល ន វ ល ស ឡង ន ង អ ម រ ក គ លដ គ រក ស ត ល យភ ព ន អ ស ក ឲ យ ច ន ម ន ប រ ប ខ ល ង ព ក
  • រ ឯប រទ សម យច ន នទ តដ ចជ អ ស ត រ ល ក ណ ដ ប រ ង អ ល ល ម ង ជប ន ន វ ល ស ឡង អ ស ប ញ ស យអ ត ត កគ ចក រភពអង គ ល ស ន ងសហរដ ឋអ ម រ ក
  • ភ គច រ នប នគ ទ រដ យប រជ ជនវ តណ មត មរយ ប រវត ត វ ទ ឆ វ ងថ ម ហ គ បប រ ល - ឃលក បន ទ ប ព ក រច ញ របស ខ ល នន ក ន ងសង គ រ មន កងទ ពជប នចក រពត ត ក.ជ
  • Valerie Holmes 48 1970 ហ វ ល ព ន Aurora Pijuan អ ស ក ជប ន 47 1971 ន វ ល ស ឡង Jane Cheryl Hansen ឡងប ច, ក ល ហ វញ សហរដ ឋអ ម រ ក 50 1972 សហរ ជ ណ ចក រ
  • ញ វយ ក, សហរដ ឋអ ម រ ក 76 1982 ក ណ ដ Karen Dianne Baldwin ប រ 77 1983 ន វ ល ស ឡង Lorraine Downes ម សស រ សហរដ ឋអ ម រ ក 80 1984 ស យអ ត Yvonne Ryding

Users also searched:

...
...
...