Back

ⓘ គែន
                                               

ល្ខោនគែន

ល្ខោនគែនជាទម្រង់សិល្បៈបុរាណមួយមានវត្តមានក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងរាជព្រះបាទនរោត្តមសីហនុ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៤១ ដល់១៩៥៥។ ល្ខោនគែនជាទម្រង់ល្ខោនច្រៀងរាំបែបបុរាណ ដែលរាំដោយមនុស្សស្រីសុទ្ធ។ ចំណែកអ្នកសម្តែងត្រូវច្រៀង និងនិយាដោយឡែកគែនជាឧបករណ៍ផ្លុំ គេសង្កេតឃើញថាមានប្រើក្នុងអម្បូរមនខ្មែរ ដែលនៅប្រើភាគច្រើនមានតែអ្នកដែលនៅតំបន់ភ្នំប៉ុណ្ណោះ។ គែនជាឧបករណ៍ធ្វើដោយឫស្សីតូចមកបិតផ្អឹបគ្នា មានរូបរាងវែងខ្លី។ បច្ចុប្បន្នឧបករណ៍នេះបាប្រវត្តិល្ខោនគែន តាមឯកសារបង្ហាញថា វត្តមាន ល្ខោនគែនក្នុងទឹកដីកម្ពុជា មានតែការនិទានតគ្នាពីរូចាស់ៗនៃក្រុមរបាំព្រះរាជទ្រព្យដែលធ្លាប់បានហាត់រៀនប៉ុណ្ណោះ។ ដោយចាស់ទុំបានរៀបរាប់ថា មានគ្រូល្ខោនគែនជនជាតិឡា ...

គែន
                                     

ⓘ គែន

គែនគឺជាឧបករណ៍សិល្បៈមួយប្រភេទ ដែលជនជាតិទាំងអស់នៅតំបន់ខ្ពង់រាប និងវាលទំនាបនៅតែពេញនិយមរាប់សតវត្សរ៍មកហើយ ។ រីឯនៅប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃ លាវ និងវៀតណាម ក៏ប្រើឧបករណ៍សិល្បៈប្រភេទនេះដូចគ្នាដែរ ដែលអាចមានមនុស្សខ្លះយល់ច្រឡំថា គែនជាឧបករណ៍សិល្បៈ របស់ជាតិសាសន៍របស់គេទៅវិញ។ តាមការស្រាវជ្រាវ អំពីប្រភពវប្បធម៌ គេពុំអាចផ្តាច់ទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរដែលរស់នៅតាមវាលទំនាបចេញពីខឿនវប្បធម៌រួមនៃកុលសម្ព័ន្ធខ្មែរលើបានឡើយ ព្រោះខ្មែរវាលទំនាប និងកុលសម្ព័ន្ធខ្មែរ បានផ្សារភ្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធពុំអាចផ្តាច់ចេញបានទាំងវប្បធម៌ ពូជសាសន៍ និងប្រភេទឈាមរួមថែមទៀតផង។ គែនជាឧបករណ៍សិល្បៈ របស់កុលសម្ព័ន្ធ ដែលពួកគេមានដើមកំណើតចេញពីវប្បធម៌ និងអរិយធម៌មន-ខ្មែរ ឬ ខ្មែរ-មនតាំងពីមុនការហូរចូលនៃឥទ្ធិពលឥណ្ឌា និងចិនម្ល៉េះ។ ជនជាតិខ្មែរបានបង្កើតរដ្ឋចាប់ផ្តើមពីស.វ.ទី ១ នៃគ.ស ក្រោមឥទ្ធិពលវប្បធម៌ឥណ្ឌាដែលកាលនោះឈ្មោះថាជនជាតិមន-ខ្មែរ។ ជនជាតិមន-ខ្មែរ ឬ ខ្មែរ-មន បានមករស់នៅតាមព្រៃភ្នំដូចជាពួកស្អូច សម្រែ ព្រៅ កួយ ព័រ និងជងជាដើម ដែលនិយមហៅ ថា ខ្មែរដើម ។ តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ទាំងជនជាតិខ្មែរមានរដ្ឋ ទាំងកុលសម្ព័ន្ធមន-ខ្មែរពុំទាន់មានរដ្ឋដែលរស់នៅតាម របៀបបុរាណនោះ គេឱ្យឈ្មោះថាព្នង ។ កុលសម្ព័ន្ធ គឺជាជនជាតិអម្បូរមន-ខ្មែរតែមួយដែលបានតពូជពង្សរហូតមកជាមួយនឹងការ ថែរក្សាសិល្បៈវប្បធម៌គែននេះផងដែរ ។ វត្ថុសិល្បៈគែននេះមិនត្រឹមតែមានការពេញនិយមនៅសម័យសង្គម បច្ចុប្បន្ននេះប៉ុណ្ណោះទេ តែ ការរកឃើញគ្រោងឆ្អឹងនៅក្នុងស្ថានីយបុរេប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បានបង្ហាញ ឱ្យដឹងយ៉ាងច្បាស់ ថាឧបករណ៍សិល្បៈនេះ គឺជាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់ជនជាតិខ្មែរយ៉ាងពិតប្រាកដ។ ដោយឡែកឧបករណ៍គែន ក៏ត្រូវបានជនជាតិប្រទេសជិតខាងកម្ពុជាដូចជាជនជាតិវៀតណាមកណ្តាល ភាគខាងត្បូង ជនជាតិថៃ រហូតដល់ជនជាតិលាវទៀតផង ក៏នៅតែប្រើឧបករណ៍គែនជាសិល្បៈជនជាតិរបស់គេផងដែរ ។ យើងគ្រាន់តែយល់ថា ខ្មែរយើងពុំបានខ្ចីឧបករណ៍គែនមកប្រើដូចការយល់ច្រឡំនៃមនុស្ស មួយចំនួននោះឡើយ។

                                     
  • ល ខ ន គ ន ជ ទម រង ស ល ប ប រ ណម យម នវត តម នក ន ងព រ បរមរ ជវ ងក ន ងរ ជព រ ប ទនរ ត តមស ហន ព រ បរមរតនក ដ ឋ ក ន ងឆ ន ដល ល ខ ន គ ន ជ ទម រង ល ខ នច រ ងរ ប បប រ ណ
  • ល ខ នត ក កត ល ខ នខ ល ល ខ នយ ក ល ខ នប ស ក ល ខ នមហ រ ល ខ នក ណ ព យ ល ខ នព លស រ ល ខ ន គ ន ល ខ នប កបទ ល ខ នប ម ជ ជទ យ ល ខ នភ ល ងក រ ល ខ នន យ យ ល ខ នច រ
  • រប ច ក គ រ ល រប ត ប ល ក ប រប ត ប ល ក ដ ង រប កន ត រ ខ ត តស ទ ងត រ ង រប គ ន រប វ យគ យ ខ ត តក រច រប គងស ទ ង ខ ត តរតន គ រ រប រ វង ភ ម ថ ម រប រ វង ស រ កហ នទ ម
  • ន ង ប រជ ក ត ក ន ងក ក ន ងស មន តរ ជ ដ លជ ស វ យអភ ប លច ន ន គ គ ន ស ម ន ន ងជ ស ម នទទ លស គ ល ដ យប រទ សត កគ ត មជម ល ន ស ប
  • ន ងអត ថបទភ ល ងដកច ញព ប រជ ម ត ក រ ងបន ទរត ម ដ ចជ ល ខ នមហ រ ល ខ ន គ ន . ក ន ងសតវត សទ ម នត រ យតន ត រ សម យ ន ល ខ នប រជ ប រ យ ដ ចជ ល ខ នន យ យម នក រល តល ស
  • ស គរជ យ ឈ ង រន ត រន តឯក រន តធ ង ទ រ ទ រស ទ រអ ត ខ ទ រឆ ខ ល យ ឃ ម ឆ ប គង គ ន ណ ម ង ស រឡ ច ប គងវង សត ច គងវង សធ ឃ ម ប ន ក ងប ង ប អ ល
  • ធ ត ផ ស ន វប បធម ល វ ម យ ច ន ន ម ន ម ន ក រ មក ដល ន ព រ ព ទ ឋស សន ត យ ងដ ច ជ គ ន ដ ល ជ ឧបករណ តន ត រ របស ជ ត ម ន ក ណ ត ត ង ព ប រ ប រវត ត មក ម ល
  • ម ច ស ដ ម ច ស ព រ ភ ន ក រ ថ ម ម ន ប ទ រ ស គរ ន ង ព យ ដ លជ ប រភ ទ គ ន ម យ ង ស មបញ ជ ក ផងដ រ ថ ឧបករណ ភ ល ង ទ ង ប ន ម ន ខ ងល ន
  • ម ច ស ដ ម ច ស ព រ ភ ន ក រ ថ ម ម ន ប ទ រ ស គរ ន ង ព យ ដ លជ ប រភ ទ គ ន ម យ ង ស មបញ ជ ក ផងដ រ ថ ឧបករណ ភ ល ង ទ ង ប ន ម ន ខ ងល ន
  • ប នស រ គ ន ធ វ ដ ណ រត រឡប ច លទ ក រ ងប ត ដ បង វ ញ ដ យអ កធ ក ខ ល ផ ល គ ន ខ ល ទ ដ ខ ល ទន ទ រ ក ត របន ទ ហ យខ ល ច រ ងទ ន កប រ ង
ល្ខោន
                                               

ល្ខោន

ល្ខោនបាមោជ្ជទ័យ ល្ខោនកំណាព្យ ល្ខោនបើកបទ ល្ខោនភ្លេងការ ល្ខោនចំរុះ ល្ខោនខោល ល្ខោនបាសាក់ ល្ខោនគែន ល្ខោនមហោរី ល្ខោនតុក្កតា ល្ខោននិយាយ ល្ខោនពោលស្រី ល្ខោនយីកេ

Users also searched:

...
...
...