Back

ⓘ ដែនជ្រោយកាសា
ដែនជ្រោយកាសា
                                     

ⓘ ដែនជ្រោយកាសា

អារ៉ាប់: قطاع غزة‎ អានថា: គីតាហ្គាហ្សា ឬ​ គីតាហ្គាស្សាស,ភាសាអេប្រឺ: רצועת עזה‎ រីតហ្សូអេហ្សា គឺស្ថិតនៅតាមបណ្តោយឆ្នេរនៃសមុទ្រ មេឌីទែរ៉ានេ។វាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹង អេហ្ស៊ីម​ ភាគខាងនីរតី និង ខាងកើត។មានផ្ទៃដីបណ្តោយ ៤១ គម 25 mi, ហើយទទឹងចន្លោះពី ៦ និង១២ គម4–7.5 mi, ផ្ទៃដីសរុប​ ៣៦០ គម,ការ៉េ139 sq mi។ តំបន់នេះមិនត្រូវបាន​គេចាត់​ទុកតាមអន្តរជាតិទេគឺជាផ្នែកមួយដែលកាន់កាប់ដោយប្រទេស នៃប្រជាជាតិប៉ាលីស្ទិន។​​​​​​​​ តាំងពីខែ មិថុនា ឆ្នាំ​ ២០០៧ ការតស៊ូរបស់ ហ្គាស្សា, បានឈ្នះនិង ត្រួតត្រាដែនដីរបស់ខ្លួនដែល​ដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាល ហាម៉ាស។

អេហ្ស៊ីម ត្រួតត្រា ដីជ្រោយហ្គាស្សាពីឆ្នាំ១៩៤៨ដល់​ ១៩៦៧​ និងបច្ចុប្បន្នព្រំប្រទល់នៃដីជ្រោយហ្គាស្សាភាគខាងត្បូងនិងវាលខ្សាច់ស៊ីនញ៉ាចាប់ផ្តើមមានទំនាស់គ្នានៅចុងឆ្នាំ២០០៨នេះ។ អ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការត្រួតត្រា ដីជ្រោយហ្គាស្សា តាំងពីឆ្នាំ១៩៦៧​ ដល់ ២០០៥។​យោងតាមការចុះហត្ថលេខា អនុញ្ញាតិច្បាប់រវាង អ៊ីស្រាអែល និង ប៉ាលីស្ទិន, ​អ៊ីស្រាអែល ចាប់ការពារ​និង​ត្រួតត្រាផ្នែកលំហអាកាស, ទាហានជើងគោក ច្រកចូលតាមសមុទ្រជាដើម​ ទៅតាមលទ្ឋភាពនៃព្រំដែនហ្គាស្សា និង​​ អ៊ីស្រាអែល។ ទឹកដីនោះត្រូវបានយកដោយ ហ្គាស្សា ដែលជាទីក្រុងសំខាន់ និងមានប្រជាជនប៉ាលេស្ទីន អារ៉ាប់បានតាំលំនៅជាង១,៤លាននាក់។

                                     

1. ប្រវត្តិសាស្រ្ត

ទំព័រគំរូ:ឃើញទាំង

                                     
  • ទ ប ជ អ ស រ អ លល ងម នពលរដ ឋរស ន ជ អច ន ត រ យ ឬវត តម នយ ធ របស ខ ល នល ដ ន ជ រ យ ក ស បន ទ ប ព អន វត តន ន ក រផ ត ច ខ ល នជ ឯកត ភ គ ដ នដ ន ន វត ច ត ទ កដ
  • ស រ ក ព រ ក ជ រ Vĩnh Lợi ស រ ក ជ រ យ ញក Vĩnh Châu ស រ ក ទ កខ ម Cà Mau ឆ ន បង ក ត ថ ម ម យ ស រ ក ទ ត គ ស រ ក ស រ យ Gia Rai ឆ ន
  • ភ ន ព ញជ គ ជ ម យ: ស ងហ ច ន ធ នជ ន, ច ន គ នម ង, យ ណ ន, ច ន ឆ ង ស ហ ណ ន, ច ន ឡងប ច, ក ល ហ វញ សហរដ ឋអ ម រ ក ប រ ស ត ល, រ ជ ណ ចក ររ ម ស គ ខ ត ត, ល វ
  • ស រ ក ព រ ក ជ រ Vĩnh Lợi ស រ ក ជ រ យ ញក Vĩnh Châu ស រ ក ទ កខ ម Cà Mau ឆ ន បង ក ត ថ ម ម យ ស រ ក ទ ត គ ស រ ក ស រ យ Gia Rai ឆ ន
  • ជ ម យក របង ក តផ រ ជ ន ដ ន អ ណ ន គមអ ក ឌ ន អ ម រ កខ ងជ ង ន អ វ ដ លសព វថ ង ន ហ ថ នវ ស ក ត ក ណ ដ ព រប ឆ ន ក រ យមក ន ឆ ន ល ក ស ម លអ ល - ដ - ស ផ ល ងប នបង ក តក ប ក
  • ទ ភ ន ក ង រសហព ន ធ ត បន ន ង ដ ន ដ ផ ស ងៗដ ចជ បញ ជ ក ន ទ កន ល ងប រវត ត ស ស ត រជ ត ដ លទទ លស គ ល ន វបណ ដ ស រ ករដ ឋប លប រវត ត ស ស ត រន ន ព ម នក ច ចន ក របង រ បង រ ម ន ឆ ន
  • ហ យ ប ន រស ន រ យ ប យ ល ទ ក ដ ដ ល ល ត សន ធ ង ព ឥណ ឌ ច ន ជ រ យ ម ឡ យ រហ ត ដល ព រ ប រទល ប រទ ស ឥណ ឌ គ រកត សម គ ល ថ យ បល ន ក រ មទ ងព រន
  • ឈ ម ទ ក រ ងក បន ប នក ល យព ព ក យប រ ង ឡ ក ប Le cap ប រ មកជ ព ក យខ ម រគ ជ រ យ ដ លម នន យថ ដ ដ លយទ សម ទ រ ម នន ក រ ងឆ ន រដ ព ញន យមន ងល ប ល ប ញប ផ ត
  • ប ត ដ បងន ងខ ត តបន ទ យម នជ យម នប រវ ង គ.ម ផ ល វជ ត ល ខ ច ញព ស ព ន ជ រ យ ចង វ រទ ក រ ងស រ ស ភ ណក ត ត មភ ន ព ញខ ត តកណ ត ល ខ ត តក ពង ច ម ខ ត តក ពង ធ
  • ធ ទ ន ង ក របញ ច សពដ យ ប រ ព ង ដ ដ ត ធ ៗន ស វ ញ វ តណ ម កណ ត ល ន ភ ម ប ន ឈ ង ថ ន ង ជ រ យ ម ឡ យ ផងដ រ ប ព វក រ ជន ខ ម រ ន សម យ ប រ ប

Users also searched:

...
...
...